Cơ quan ban hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu

Nhập thông tin văn bản cần tìm kiếm:

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
63/2019/QĐ-UBND 20/12/2019 Ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đển ngày 31/12/2024
62/2019/QĐ-UBND 20/12/2019 Ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đển ngày 31/12/2024
60/2019/QĐ-UBND 20/12/2019 Ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đển ngày 31/12/2024
59 /2019/QĐ-UBND 20/12/2019 Ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đển ngày 31/12/2024
58 /2019/QĐ-UBND 20/12/2019 Ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Quế phong, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đển ngày 31/12/2024
57/2019/QĐ-UBND 20/12/2019 QUYẾT ĐỊNH Ban hành bảng giá đất trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
55/2019/QĐ-UBND 20/12/2019 QUYẾT ĐỊNH Ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
54/2019/QĐ-UBND 20/12/2019 QUYẾT ĐỊNH Ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
53/2019/QĐ-UBND 20/12/2019 QUYẾT ĐỊNH Ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
52/2019/QĐ-UBND 20/12/2019 QUYẾT ĐỊNH Ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
51 /2019/QĐ-UBND 20/12/2019 QUYẾT ĐỊNH Ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
50 /2019/QĐ-UBND 20/12/2019 QUYÉT ĐỊNH Ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
49/2019/QĐ-UBND 20/12/2019 QUYÉT ĐỊNH Ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
48/2019/QĐ-UBND 20/12/2019 QUYẾT ĐỊNH Ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
47 /2019/QĐ-UBND 20/12/2019 QUYẾT ĐỊNH Ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
44/2019/QĐ-UBND 20/12/2019 QUYẾT ĐỊNH Ban hành bảng giá đất trên địa bàn thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
43/2019/QĐ-UBND 20/12/2019 QUYẾT ĐỊNH Ban hành bảng giá đất trên địa bàn thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
41/2019/QĐ-UBND 19/12/2019 về việc ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất, giá đất cụ thể .....
5314/QĐ-UBND 20/12/2019 Quyết định về việc Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt cho các công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước phục vụ cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Nghệ An
82/2017/NĐ-CP 17/07/2017 Nghị định, Quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>