Cơ quan ban hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu

Nhập thông tin văn bản cần tìm kiếm:

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
33/2017/TT-BTNMT 29/09/2017 Thông tư về việc quy định chi tiết Nghị định 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một s
53/2017/TT-BTNMT 04/12/2017 Quy định ngưng hiệu lực thi hành Khoản 5 Điều 6 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ TN&MT quy đinh chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, b
73/2017/QĐ-UBND 01/12/2017 Quyết định số 73/2017/QĐ-UBND về bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Nghệ An
5780/ QĐ-UBND 29/11/2017 Quyết định về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên khoáng sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An
24/2017/TT-BTNMT 01/09/2017 Thông tư quy định kỹ thuật quan trắc môi trường
05/2017/TT-BTNMT 25/04/2017 Thông tư quy định về quy trình xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
4182/QĐ-UBND 12/09/2017 Quyết định về việc ban hành Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Nghệ An
11/2017/TT-BTNMT 29/06/2017 Thông tư Quy định công tác bảo vệ bí mật nhà nước trong ngành tài nguyên và môi trường.
1169/QĐ-TTg 10/08/2017 Quyết định phê duyệt Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy và tăng cường năng lực đội ngũ cán bộ quản lý môi trường từ Trung ương đến địa phương giai đoạn 2017 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030
82/2017/NĐ-CP 17/07/2017 Nghị Định quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước.
62/2017/TT-BTC 19/06/2017 Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất
59/2017/NĐ-CP 12/05/2017 Nghị định về quản lý tiếp cận nguồn Gen và chia sẻ lợi ích từ việc sửa dụng nguồn Gen
34/2017/TT-BTC 21/04/2017 Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định Cấp giấy phép hoạt động Đo đạc và Bản đồ
47/2017/QĐ-UBND 01/06/2017 Quyết định Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An
04/2017/BTNMT 03/04/2017 Thông tư về quy định xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật ngành tài nguyên và môi trường.
117/QĐ-UBND 22/03/2017 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của thị xã Thái Hòa
115/QĐ-UBND 22/03/2017 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Kỳ Sơn
121/QĐ-UBND 22/03/2017 Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Đô Lương
49/2016/TT.BTNMT 28/12/2016 Thông tư quy định về công tác, giám sát, kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu công trình, sản phẩm trong lĩnh vực quản lý đất đai
35/2016/TT-BTNMT 28/11/2016 Thông tư Quy định quy trình công bố siêu dữ liệu viễn thám quốc gia
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>