Cơ quan ban hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu

Nhập thông tin văn bản cần tìm kiếm:

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
48/2018/QĐ-UBND 05/12/2018 Quyết định quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An
4749/QĐ-UBND 25/10/2018 Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An
44/2018/QĐ-UBND 16/10/2018 QUYẾT ĐỊNH Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 108/2014/QĐ.UBND của UBND tỉnh Quyết định ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa b
44/2018/QĐ-UBND 16/10/2018 Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 108/2014/QĐ.UBND của UBND tỉnh Quyết định ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa b
136/2018/NĐ-CP 05/10/2018 Nghị định sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường
04/2018/NQ-HĐND 20/07/2018 Nghị quyết về phân định các nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An
39/2018/QĐ-UBND 10/09/2018 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về bôi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 58/2
38/2018/QĐ-UBND 05/09/2018 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về việc cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Đăng ký, cấp GCN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấ
37/2018/QĐ-UBND 05/09/2018 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về việc giao đất ở không qua đấu giá QSD đất; Đăng ký, cấp GCN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất c
36/2018/QD-UBND 05/09/2018 Quyết định Quy định về việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất và đăng ký cấp giấy chứng nhận QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đ
362/TB-UBND 07/06/2018 Thông báo về việc công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Nghệ An
46/NQ-CP 09/05/2018 Nghị quyết về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kê hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Nghệ An
63/2018/NĐ-CP 04/05/2018 Nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
965/KH-STNMT 13/02/2018 Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động ngành Tài nguyên và Môi trường giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2020
99/KH-UBND 09/02/2018 Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 08/12/2017 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 201
08-NQ/TU 08/12/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025
42/2016/NQ-HĐND 16/12/2016 Quy định về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết, phương án cải tạo phục hồi môi trường và phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ
3908/QĐ-UBND 12/08/2016 Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An
4955/QĐ-UBND 12/10/2016 Ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
32/2016/QĐ-UBND 07/04/2016 Ban hành quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>