Cơ quan ban hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu

Nhập thông tin văn bản cần tìm kiếm:

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
362/TB-UBND 07/06/2018 Thông báo về việc công bố công khai điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Nghệ An
46/NQ-CP 09/05/2018 Nghị quyết về điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kê hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Nghệ An
63/2018/NĐ-CP 04/05/2018 Nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác công tư
965/KH-STNMT 13/02/2018 Kế hoạch ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin trong hoạt động ngành Tài nguyên và Môi trường giai đoạn từ năm 2018 đến năm 2020
99/KH-UBND 09/02/2018 Thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 08/12/2017 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 201
08-NQ/TU 08/12/2017 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến năm 2025
42/2016/NQ-HĐND 16/12/2016 Quy định về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết, phương án cải tạo phục hồi môi trường và phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ
3908/QĐ-UBND 12/08/2016 Công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An
4955/QĐ-UBND 12/10/2016 Ban hành kế hoạch thực hiện chiến lược bảo vệ môi trường Quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Nghệ An
32/2016/QĐ-UBND 07/04/2016 Ban hành quy định bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An
5005/QĐ-UBND 29/10/2013 Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An
17/2013/CT-UBND 08/07/2013 Về việc tăng cường công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Nghệ An
186/QCPH-NA-TH 29/03/2018 Quy chế phối hợp công tác quản lý nhà nước về khai thác, vận chuyển và tàng trữ khoáng sản ở khu vực giáp ranh giữa 2 tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An
61/2017/TT-BTNMT 22/12/2017 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH QUY TRÌNH, PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH VÀ CÁC MẪU BIỂU THỐNG KÊ SẢN LƯỢNG KHOÁNG SẢN KHAI THÁC THỰC TẾ
60/2017/TT-BTNMT 08/12/2017 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ PHÂN CẤP TRỮ LƯỢNG VÀ TÀI NGUYÊN KHOÁNG SẢN RẮN
54/2014/TTLT-BTNMT-BTC 09/09/2014 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH Quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 22/2012/NĐ-CP ngày 26 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản
45/2016/TT-BTNMT 26/12/2016 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐỀ ÁN THĂM DÒ KHOÁNG SẢN, ĐÓNG CỬA MỎ KHOÁNG SẢN VÀ MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN, MẪU VĂN BẢN TRONG HỒ SƠ CẤP PHÉP HOẠT ĐỘNG KHOÁNG SẢN, HỒ SƠ PHÊ DUY
38/2017/TT-BTNMT 16/10/2017 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH PHƯƠNG PHÁP QUY ĐỔI TỪ GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỂ XÁC ĐỊNH GIÁ TÍNH TIỀN CẤP QUYỀN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
41/2018/NĐ-CP 12/03/2018 Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập
1153/STNMT-BVMT 08/03/2018 Về việc hướng dẫn thực hiện quy định về cấp phép xả thải khí thải công nghiệp
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>