Cơ quan ban hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu

Nhập thông tin văn bản cần tìm kiếm:

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3610/QĐ-UBND 16/10/2020 Quyết định về việc công bố đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm trên địa bàn tỉnh Nghệ An
3610\QĐ-UBND 16/10/2020 Về việc công bố đường mực nước triều cao trung bình nhiều năm trên địa bàn tỉnh Nghệ An
3611\QĐ-UBND 16/10/2020 Về việc phê duyệt và công bố Danh mục các khu vực phải thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển trên địa bàn tỉnh Nghệ An
512/KH-UBND 09/09/2020 Kế Hoạch thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ
1739/TL-BTCCT 30/07/2020 Thể lệ cuộc thi "Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2020"
1757/QĐ-BTNMT 11/08/2020 QUYẾT ĐỊNH Về việc ban hành Danh mục nguồn nước liên tỉnh và Danh mục nguồn nước liên quốc gia (nguồn nước mặt)
391/KH-UBND 14/07/2020 Tổ chức Cuộc thi "Tìm kiếm sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính tỉnh Nghệ An năm 2020"
30/2020/NĐ-CP 03/05/2020 Về công tác văn thư
1527/QĐ-BTNMT 10/07/2020 Quyết định về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch thanh tra năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
04/2020/TT-BTNMT 06/03/2020 Quy định kỹ thuật quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh
36/2020/NĐ-CP 24/03/2020 QUY ĐỊNH VỀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN NƯỚC VÀ KHOÁNG SẢN
1772/HD-STNMT 20/04/2020 Hướng dẫn lập Trích lục bản đồ địa chính; Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính; Trích đo địa chính
07/2020/QĐ-UBND 06/04/2020 Quy chế phối hợp giải quyết một số thủ tục hành chính về đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp GCN quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất ch
05/2020/TT-BTC 20/01/2020 Thông tư số 05/2020/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài ng
06/2020/QĐ-UBND 26/03/2020 Quyết định ban hành hệ số điều chỉnh giá đất năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
63/2019/QĐ-UBND 20/12/2019 Ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đển ngày 31/12/2024
62/2019/QĐ-UBND 20/12/2019 Ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đển ngày 31/12/2024
60/2019/QĐ-UBND 20/12/2019 Ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đển ngày 31/12/2024
59 /2019/QĐ-UBND 20/12/2019 Ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đển ngày 31/12/2024
58 /2019/QĐ-UBND 20/12/2019 Ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Quế phong, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đển ngày 31/12/2024
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>