Cơ quan ban hành
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
 
Văn bản pháp quy
Skip portletPortlet Menu

Nhập thông tin văn bản cần tìm kiếm:

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
Nghị định số 161-20158/NĐ-CP 29/11/2018 Nghị định về Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong
5630/QĐ-UBND 21/12/2018 Quyết định về việc công bố 04 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện trực thuộc tỉnh Nghệ An
4749/QĐ-UBND 25/10/2018 Quyết định về việc công bố danh mục (25) thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An.
4750/QĐ-UBND 25/10/2018 Quyết định về việc công bố 08 thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An
5631/QĐ-UBND 21/12/2018 Quyết định về việc công bố danh mục Danh mục (24) thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp huyện và UBND cấp xã trực thuộc tỉnh Nghệ An
35/2018/TT-BTNMT 28/12/2018 Thông tư Quy định tiêu chí xác định và ban hành Danh mục loài ngoại lai xâm hại
09/2018/TT-BTNMT 14/09/2018 Thông tư Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
08/2018/TT-BTNMT 14/09/2018 Thông tư Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
02/2018/TT-BTNMT 29/06/2018 Thông tư ngưng hiệu lực thi hành Thông tư số 78/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về môi trường
54/2018/QĐ-UBND 28/12/2018 QUYẾT ĐỊNH Về việc ủy quyền xây dựng, thẩm định và phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường về đất khi nhà nước thu hồi đất, giá đất cụ thể để giao đất tái định c
136/2018/NĐ-CP 05/10/2018 Nghị định sửa đổi một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường
5396/QĐ-UBND 06/12/2018 Quyết định Công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam, UBND cấp huyện,
48/2018/QĐ-UBND 05/12/2018 Quyết định quy định một số mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An
4749/QĐ-UBND 25/10/2018 Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An
44/2018/QĐ-UBND 16/10/2018 QUYẾT ĐỊNH Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 108/2014/QĐ.UBND của UBND tỉnh Quyết định ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa b
44/2018/QĐ-UBND 16/10/2018 Quyết định Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 108/2014/QĐ.UBND của UBND tỉnh Quyết định ban hành bảng giá các loại đất giai đoạn từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019 trên địa b
136/2018/NĐ-CP 05/10/2018 Nghị định sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường
04/2018/NQ-HĐND 20/07/2018 Nghị quyết về phân định các nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Nghệ An
39/2018/QĐ-UBND 10/09/2018 Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về bôi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An ban hành kèm theo Quyết định số 58/2
38/2018/QĐ-UBND 05/09/2018 Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về việc cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất; Đăng ký, cấp GCN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đấ
<<  <  1  2  3  4  5  ...  >  >>