thủ tục hành chính
Skip portletPortlet Menu
 
 
Danh sách thủ tục hành chính
Skip portletPortlet Menu
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất Tài nguyên nước
Gia hạn/điều chỉnh giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất Tài nguyên nước
Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất. Tài nguyên nước
Thu hồi giấy phép tài nguyên nước. Tài nguyên nước
Đình chỉ giấy phép tài nguyên nước. Tài nguyên nước
Chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước. Tài nguyên nước
Cấp lại giấy phép tài nguyên nước Tài nguyên nước
Gia hạn/điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước Tài nguyên nước
Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, trường hợp đang xả nước thải vào nguồn nước. Tài nguyên nước
Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, trường hợp chưa xả nước thải vào nguồn nước. Tài nguyên nước
Gia hạn/Điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước biển. Tài nguyên nước
Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển. Tài nguyên nước
Gia hạn/Điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt. Tài nguyên nước
Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trường hợp đã có công trình khai thác. Tài nguyên nước
Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trường hợp chưa có công trình khai thác. Tài nguyên nước
Gia hạn/Điều chỉnh giấy phép khai thác nước dưới đất Tài nguyên nước
Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất với trường hợp đã có công trình khai thác đang hoạt động. Tài nguyên nước
Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất với lưu lượng lớn hơn 200m3/ngày đêm và chưa có công trình khai thác Tài nguyên nước
Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất với lưu lượng nhỏ hơn 200m3/ngày đêm và chưa có công trình khai thác. Tài nguyên nước
Gia hạn/điều chỉnh giấy phép thăm dò nước dưới đất Tài nguyên nước
<<  <  ...  2  3  4  5  6  >  >>