thủ tục hành chính
Skip portletPortlet Menu
 
 
Danh sách thủ tục hành chính
Skip portletPortlet Menu
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Cấp Giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng nhỏ hơn 200m3/ngày đêm Tài nguyên nước
Cấp Giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng lớn hơn 200m3/ngày đêm Tài nguyên nước
Giao nộp sản phẩm và quyết toán công trình sản phẩm đo đạc và bản đồ Đo đạc bản đồ
Thẩm định trích lục bản đồ địa chính, Trích lục và đo vẽ bổ sung bản đồ địa chính; Trích đo địa chính Đo đạc bản đồ
Thẩm định Thiết kế Kỹ thuật - Dự toán công trình đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, cấp GCN QSD đất và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính. Đo đạc bản đồ
Kiểm tra, thẩm định và nghiệm thu chất lượng công trình, sản phẩm đo đạc và bản đồ Đo đạc bản đồ
Thẩm định hồ sơ bổ sung nội dung cấp giấy phép hoạt động đo đạc bản đồ Đo đạc bản đồ
Đăng ký khai thác nước dưới đất trong trường hợp không phải xin cấp phép Tài nguyên nước
Điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất Tài nguyên nước
Gia hạn giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất Tài nguyên nước
Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất Tài nguyên nước
Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất Tài nguyên nước
Điều chỉnh nội dung giấy phép xả nước thải vào nguồn nước Tài nguyên nước
Gia hạn giấy phép xả nước thải vào nguồn nước Tài nguyên nước
Thay đổi thời hạn giấy phép xả nước thải vào nguồn nước Tài nguyên nước
Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, trường hợp đang xả nước thải và đã có công trình xử lý nước thải Tài nguyên nước
Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, trường hợp chưa có công trình xử lý nước thải Tài nguyên nước
Điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt Tài nguyên nước
Gia hạn giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt Tài nguyên nước
Thay đổi thời hạn giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt Tài nguyên nước
<<  <  ...  2  3  4  5  6  >  >>