thủ tục hành chính
Skip portletPortlet Menu
 
 
Danh sách thủ tục hành chính
Skip portletPortlet Menu
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trường hợp đã có công trình khai thác. Tài nguyên nước
Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trường hợp chưa có công trình khai thác Tài nguyên nước
Điều chỉnh nội dung giấy phép khai thác nước dưới đất Tài nguyên nước
Gia hạn giấy phép khai thác nước dưới đất Tài nguyên nước
Thay đổi thời hạn giấy phép khai thác nước dưới đất Tài nguyên nước
Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất với lưu lượng lớn hơn 200m3/ngày đêm và đã có công trình khai thác đang hoạt động Tài nguyên nước
Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất với lưu lượng lớn hơn 200m3/ngày đêm và chưa có công trình khai thác Tài nguyên nước
Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất với lưu lượng nhỏ hơn 200m3/ngày đêm và đã có công trình khai thác đang hoạt động Tài nguyên nước
Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất với lưu lượng nhỏ hơn 200m3/ngày đêm và chưa có công trình khai thác Tài nguyên nước
Điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất Tài nguyên nước
Gia hạn giấy phép thăm dò nước dưới đất Tài nguyên nước
Thay đổi thời hạn thăm dò nước dưới đất. Tài nguyên nước
Cấp Giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng nhỏ hơn 200m3/ngày đêm Tài nguyên nước
Cấp Giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng lớn hơn 200m3/ngày đêm Tài nguyên nước
Thẩm định hồ sơ cấp giấy phép hoạt động hoạt động đo đạc và bản đồ Đo đạc bản đồ
<<  <  ...  2  3  4  5  6  >  >>