Thủ tục hành chính
Skip portletPortlet Menu
 
 
 
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
Thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp Môi trường
Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản Môi trường
Thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết Môi trường
Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH Môi trường
Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH Môi trường
Xác nhận hoàn thành từng phần Phương án cải tạo, phục hồi môi trường, Phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản. Môi trường
Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường/kế h Môi trường
Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường/kế hoạch bảo vệ m Môi trường
Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường thẩm Môi trường
Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường thẩm định cùng thờ Môi trường
Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu s Môi trường
Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu s Môi trường
Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản x Môi trường
Chấp thuận việc điều chỉnh, thay đổi nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường liên quan đến phạm vi, quy mô, công suất, công nghệ sản xuất, các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường c Môi trường
Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Môi trường
Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành của dự án Môi trường
Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Môi trường
Hoàn trả tiền ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường cho các tổ chức, cá nhân hoàn thành từng phần/ toàn bộ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sa Môi trường
Xác nhận ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Môi trường
<<   <  1  >  >>