thủ tục hành chính
Skip portletPortlet Menu
 
 
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
12. Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thông qua phiếu yêu cầu hoặc văn bản yêu cầu Tài nguyên nước
11. Khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu tài nguyên, môi trường biển và hải đảo thông qua mạng điện tử Tài nguyên nước
10. Cấp lại giấy phép nhận chìm ở biển Tài nguyên nước
9. Trả lại giấy phép nhận chìm ở biển Tài nguyên nước
8. Sửa đổi, bổ sung Giấy phép nhận chìm ở biển Tài nguyên nước
7. Gia hạn Giấy phép nhận chìm ở biển Tài nguyên nước
6. Cấp giấy phép nhận chìm ở biển Tài nguyên nước
5. Thu hồi khu vực biển Tài nguyên nước
4. Trả lại khu vực biển Tài nguyên nước
3. Sửa đổi, bổ sung Quyết định giao khu vực biển Tài nguyên nước
2. Gia hạn Quyết định giao khu vực biển Tài nguyên nước
1. Giao khu vực biển Tài nguyên nước
Đăng ký khai thác nước dưới đất Tài nguyên nước
Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất Tài nguyên nước
Gia hạn/điều chỉnh giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất Tài nguyên nước
Cấp giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất. Tài nguyên nước
Thu hồi giấy phép tài nguyên nước. Tài nguyên nước
Đình chỉ giấy phép tài nguyên nước. Tài nguyên nước
Chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước. Tài nguyên nước
Cấp lại giấy phép tài nguyên nước Tài nguyên nước
<<   <  1  2  3  4  >  >>