thủ tục hành chính
Skip portletPortlet Menu
 
 
Tên Thủ tục hành chính Lĩnh vực
20. Tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản (đối với trường hợp Giấy phép khai thác khoáng sản đã được cấp trước ngày Nghị định số 203/2013/NĐ-CP có hiệu lực) Tài nguyên Khoáng Sản
19. Trả lại Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Tài nguyên Khoáng Sản
18. Gia hạn Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Tài nguyên Khoáng Sản
17. Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Tài nguyên Khoáng Sản
16. Đóng cửa mỏ khoáng sản Tài nguyên Khoáng Sản
15. Phê duyệt trữ lượng khoáng sản Tài nguyên Khoáng Sản
14. Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản, trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản Tài nguyên Khoáng Sản
13. Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản Tài nguyên Khoáng Sản
12. Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng sản Tài nguyên Khoáng Sản
11. Trả lại Giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực thăm dò khoáng sản Tài nguyên Khoáng Sản
10. Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản Tài nguyên Khoáng Sản
09. Gia hạn Giấy phép thăm dò khoáng sản Tài nguyên Khoáng Sản
08. Cấp Giấy phép thăm dò khoáng sản Tài nguyên Khoáng Sản
07. Thủ tục đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt Tài nguyên Khoáng Sản
06. Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản Tài nguyên Khoáng Sản
05. Chấp thuận tiến hành khảo sát thực địa, lấy mẫu trên mặt đất để lựa chọn diện tích lập đề án thăm dò khoáng sản Tài nguyên Khoáng Sản
04. Đăng ký khai thác khoáng sản vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình (đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt hoặc cho phép đầu tư mà sản phẩm k Tài nguyên Khoáng Sản
03. Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình Tài nguyên Khoáng Sản
02. Điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản Tài nguyên Khoáng Sản
01. Cấp Giấy phép khai thác khoáng sản Tài nguyên Khoáng Sản
<<   <  1  >  >>