Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chính phủ ban hành Nghị định số 66/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
Ngày 11/6/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định 66/2020/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp.
Xây dựng dự thảo nghị quyết của HĐND tỉnh Nghệ An về thông qua chủ trương thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trình HĐND tỉnh khóa XVII thông qua tại kỳ họp thứ 15
Căn cứ Chương trình công tác năm 2020 của UBND tỉnh; để kịp thời tổng hợp, dự thảo Nghị quyết về danh mục các công trình, dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng quy định tại Khoản 3 Điều 62 và Khoản 1 Điều 58 Luật Đất đai, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp giữa năm 2020
Quy định về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf
Ngày 27/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 52/2020/NĐ-CP quy định về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf (gôn). Theo đó, việc đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf phải đảm bảo các nguyên tắc:
Một số điểm mới của Nghị định số 91/2019/NĐ-CP ngày 19/11/2019 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai
Ngày 19/11/2019, Chính phủ ban hành Nghị định số 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai (có hiệu lực thi hành từ ngày 05/01/2020). Nghị định này thay thế Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 10/11/2014 của Chính phủ (Nghị định 102); bãi bỏ điểm đ khoản 3 và điểm i khoản 6 Điều 57 Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ.
Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung thi hành Luật đấu giá tài sản
Luật đấu giá tài sản được Quốc hội thông qua tại Luật số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và có hiệu lực ngày 01/7/2017. Tuy nhiên, tại một số địa phương tình trạng “thông đồng, dìm giá”, “đe dọa, cưỡng ép” vẫn còn xảy ra, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, các tổ chức, cá nhân.
Kết quả xử lý hồ sơ giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và chấp thuận hủ trương đầu tư trong 4 tháng đầu năm 2020
Trong 4 tháng đầu năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu, xử lý hồ sơ giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là GCN), chấp thuận chủ trương đầu tư cho các tổ chức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh
Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường: Phối hợp khoanh vẽ ranh giới rừng phòng hộ thực hiện Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất huyện Nghi Lộc.
Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; Quyết định số 1762/QĐ-BTNMT ngày 14/7/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành phương án thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; Kế hoạch số 477/KH-UBND ngày 24/7/2019 của UBND tỉnh Nghệ An thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
Tăng cường công tác quản lý hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An Nghệ An

Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất trong thời gian tới, đảm bảo công khai, minh bạch, khắc phục tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, ngày 17/4/2020, UBND tỉnh Nghệ An đã có Công văn số 2318/UBND-NC yêu cầu Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các ban, ngành có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

Tiếp tục chỉ đạo công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An

Nhằm sớm hoàn thành việc kiểm tra, thẩm định kết quả kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 của cấp xã; tổng hợp số liệu, xây dựng báo cáo kết quả của cấp huyện; ngày 14/4/2020, Ban chỉ đạo Kiểm kê đất đai năm 2019 có Công văn số 1651/BCĐ-KK2019 gửi các thành viên của Ban chỉ đạo là Lãnh đạo UBND cấp huyện (được thành lập theo Quyết định số 3169/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 của UBND tỉnh) chỉ đạo UBND cấp huyện thực hiện một số nội dung sau:

Bộ Tài nguyên và Môi trường tham mưu các chính sách cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy thu hút đầu tư

Ngày 01/4/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 1695/BTNMT-VP gửi Thủ tướng Chính phủ về việc đề xuất các biện pháp thúc đẩy phát triển kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp và giải quyết vấn đề hạn hán, xâm nhập mặn.

 
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh