Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kết quả xử lý hồ sơ giao đất, cho thuê đất, cấp Giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất và chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2020
 Trong năm 2020, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu, xử lý hồ sơ giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (gọi tắt là GCN), chấp thuận chủ trương đầu tư cho các tổ chức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh như sau
Nghệ An đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý đất đai
Đó là một trong những định hướng của công tác quản lý đất đai trong năm 2021 được đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 của Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh diễn ra chiều 25/12.
Nghệ An hoàn thành công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh
Thực hiện Luật Đất đai 2013, Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019; Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất, Quyết định số 1762/QĐ-BTNMT ngày 14/7/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Phương án thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 và Kế hoạch số 447/KH-UBND ngày 24/7/2019 của UBND tỉnh về việc thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Nghệ An; 
Một số điểm mới cần chú ý của Nghị định 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn Luật Đất đai sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai
Ngày 18/12/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 148/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai (có hiệu lực từ ngày 08/02/2021).
Kết quả thực hiện Đề án “Giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An” năm 2020
Đề án giao đất, giao rừng và cấp GCN-QSDĐ lâm nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2018 - 2021 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4213/QĐ-UBND ngày 20/9/2018điều chỉnh bổ sung tại Quyết định 3776/QĐ-UBND ngày 25/9/2019
Thông báo lịch thẩm định hồ sơ kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện
Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, trong quý III hàng năm, UBND cấp huyện phải hoàn thiện và gửi hồ sơ Kế hoạch sử dụng đất năm sau đến Sở Tài nguyên và Môi trường để tổ chức thẩm định, báo cáo UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh thông qua danh mục thu hồi đất trước khi UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện. Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện phải phê duyệt trước ngày 31 tháng 12 của năm trước năm kế hoạch.
Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại
Ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 124/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại, thay thế Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại; trong đó có một số điểm mới
Kêu gọi nguồn đầu tư cho dự án đường ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An)

Tuyến đường ven biển qua địa bàn tỉnh Nghệ An từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An) được Thủ Tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch chi tiết tại Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 18/01/2010 và điều chỉnh cục bộ quy hoạch tại Văn bản số 1453/TTg-CV ngày 20/9/2017, Quyết định số 1516/QĐ-TTg ngày 04/11/2019.

Bồi thường, hỗ trợ nhà ở trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không
Ngày 21/4/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 51/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2014/NĐ-CP ngày 26/02/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện lực về an toàn điện.
Nghệ An đẩy mạnh công tác giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất từ quỹ đất được UBND tỉnh thu hồi của các công ty nông, lâm nghiệp

Thực hiện Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 12/3/2014 của Bộ Chính trị; Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông lâm nghiệp; trên địa bàn tỉnh Nghệ An 11 công ty nông lâm nghiệp (gồm 7 công ty nông nghiệp và 05 công ty lâm nghiệp) thuộc đối tượng thực hiện sắp xếp, đổi mới theo Phương án tổng thể được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại các Văn bản: số 321/TTg-ĐMDN ngày 26/02/2016 và số 901/TTg-ĐMDN ngày 27/6/2017.

 
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh