Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt của các công trình khai thác nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An (31/12/2019 11:29 AM)

Thực hiện quy định tại Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT ngày 09//9/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt, Ngày 20/12/2019 UBND tỉnh ban hành Quyết định số 5314/QĐ-UBND  Phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt cho các công trình khai thác, sử dụng tài nguyên nước phục vụ cấp nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Nghệ An, trong đó quy định rõ:

1. Trách nhiệm của Tổ chức trực tiếp quản lý, vận hành khai thác, sử dụng nước sinh hoạt:

- Thực hiện các nội dung theo quy định tại Khoản 2 Điều 8 Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT ngày 09//9/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Thường xuyên quan trắc, theo dõi chất lượng nguồn nước sinh hoạt và bảo đảm chất lượng đối với nguồn nước do mình khai thác. Có phương án khai thác nguồn nước khác để thay thế trong trường hợp xảy ra sự cố ô nhiễm nguồn nước sinh hoạt đang khai thác theo quy định tại Khoản 2 Điều 32 Luật tài nguyên nước năm 2012.

2. Trách nhiệm của các Sở, ngành, UBND các cấp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân:

-  Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện các nội dung quy định tại  Điều 9 Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT ngày 09//9/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Uỷ ban nhân dân cấp huyện, Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi có công trình khai thác nước có trách nhiệm thực hiện các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 24/2016/TT-BTNMT ngày 09//9/2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường;

- Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình sinh sống, hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong phạm vi vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt phải tuân thủ các quy định về bảo vệ tài nguyên nước theo quy định của pháp luật.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Nội dung của Quyết định này được đăng tải trên Website: https://WWW.tnmt.nghean.gov.vn./.

                                                    Phòng Tài nguyên nước, Biển và Hải đảo

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  >  >>
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thông báo
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh