Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ban hành kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ tám, BCH Trung ương khóa XII (01/10/2020 03:32 PM)

Ngày 9/9/2020, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 512/KH-UBND về việc thực hiện Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 5/3/2020 của Chính phủ về việc ban hành kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Hội nghị lần thứ tám, BCH Trung ương khóa XII  về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Kế hoạch số 512/KH-UBND được ban hành với mục đích: Cụ thể hóa các quan điểm mục đích, yêu cầu của Nghị quyết 26/NQ-CP ngày 5/03/2020 của Chính phủ và Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII); xác định các nhiệm vụ trọng tâm, lộ trình thực hiện, những nhiệm vụ ưu tiên trong giai đoạn 2020 - 2025, có tầm nhìn đến 2045;  Phân công cụ thể đối với các Sở, ngành có liên quan và UBND các huyện, thành, thị; đồng thời đối với từng nội dung xác định rõ cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp, thời gian thực hiện, bảo đảm phù hợp với năng lực và khả năng huy động các nguồn lực của tỉnh. Nhằm đáp ứng các yêu cầu:

          - Quán triệt các quan điểm, chủ trương, mục tiêu và giải pháp chủ yếu về chiến lược phát triển kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 theo tinh thần Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) và nội dung cụ thể tại Nghị quyết số 26/NQ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ; tập trung thực hiện ngay các nhiệm vụ, giải pháp theo chức năng, thẩm quyền, phù hợp với điều kiện thực tế của từng ngành, lĩnh vực và từng địa phương.

          - Tạo sự thống nhất trong tư duy và hành động của các cấp, các ngành nhằm xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên trong quá trình tổ chức chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của từng ngành và địa phương, góp phần huy động và phân bổ, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển bền vững kinh tế biển.

          - Thúc đẩy đổi mới, sáng tạo trong một số ngành kinh tế biển, tạo được hình ảnh thân thiện môi trường, thương hiệu biển; tạo được sự đột phá về phát triển bền vững kinh tế biển; đảm bảo tính khả thi, hiệu quả về huy động và sử dụng nguồn lực, phù hợp với bối cảnh và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

      - Bảo vệ tốt môi trường biển, xây dựng văn hóa, hoạt động du lịch biển đồng thời góp phần bảo vệ an ninh chủ quyền biển quốc gia.

 Nội dung của Kế hoạch được được đăng tải trên Website: https://WWW.tnmt.nghean.gov.vn./.

                                                    Phòng Tài nguyên nước, Biển và Hải đảo

 


 

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  >  >>
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh