Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An (07/10/2019 02:00 PM)

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường đã triển khai thực hiện các nội dung sau:

- Cử cán bộ tham gia Hội nghị phổ biến, quán triệt và tập huấn chuyên môn nghiệp vụ do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức tại Hà Nội;

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản theo quy định, gồm:

+ Kế hoạch số 447/KH-UBND ngày 24/7/2019 về việc thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

+ Quyết định số 3169/QĐ-UBND ngày 15/8/2019 về việc thành lập Ban Chỉ đạo kiểm kê đất đai năm 2019;

+ Quyết định số 3783/QĐ-BCĐKKĐĐ ngày 26/9/2019 về việc phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo kiểm kê đất đai năm 2019;

+ Quyết định số 3782/QĐ-BCĐKKĐĐ ngày 26/9/2019 về việc thành lập Tổ công tác của Ban Chỉ đạo kiểm kê đất đai năm 2019;

- Tổ chức Hội nghị trực tuyến phổ biến, quán triệt công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 cho cán bộ, công chức ngành tài nguyên và môi trường; Lãnh đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã và UBND các xã, phường, thị trấn (vào ngày 13/8/2019);

- Xây dựng Kế hoạch tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho các huyện, thành phố, thị xã và UBND các xã, phường, thị trấn tại các địa phương.

- Tổ chức lập phương án và dự toán kinh phí kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh (đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3653/QĐ-UBND ngày 17/9/2019).

- Chuẩn bị nội dung và tham mưu Trưởng Ban chỉ đạo Kiểm kê đất đai năm 2019 tổ chức buổi làm việc đầu tiên vào ngày 19/8/2019 để bàn kế hoạch triển khai công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ cho các địa phương theo phân công của Trưởng Ban chỉ đạo (Cụm số 1 gồm các huyện: Tương Dương, Kỳ Sơn và Cong Cuông; Cụm số 2 gồm các huyện: Đô Lương, Anh Sơn, Thanh Chương và Tân Kỳ; Cụm số 3 gồm các huyện: Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong; Cụm số 4 gồm các huyện: Quỳnh Lưu, Nghĩa Đàn và thị xã Thái Hòa, Hoàng Mai; Cụm số 5 gồm các huyện: Diễn Châu, Yên Thành; Cụm số 6 gồm các huyện: Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Nam Đàn và thị xã Cửa Lò; Cụm số 7 là thành phố Vinh).

Đến nay, công tác chuẩn bị cho kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 ở cấp tỉnh cơ bản đã hoàn thành theo Kế hoạch số 447/KH-UBND ngày 24/7/2019 của UBND tỉnh.

Để công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Nghệ An hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra và đảm bảo chất lượng theo quy định cần phải có sự vào cuộc một cách quyết liệt của chính quyền địa phương từ cấp huyện đến cấp xã.

Trong thời gian tới, UBND cấp huyện cần phải khẩn trương triển khai, thực hiện các nội dung liên quan đến công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn theo quy định và Thiết kế kỹ thuật - dự toán đã phê duyệt; giao trách nhiệm đến từng tập thể, cá nhân để sớm hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc về chuyên môn, nghiệp vụ cần kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo thông qua Tổ công tác của Ban chỉ đạo để được hướng dẫn, giải quyết kịp thời.

   Nguồn: Phòng Quản lý Đất đai

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh