Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung thi hành Luật đấu giá tài sản (14/05/2020 02:04 PM)

            Luật đấu giá tài sản được Quốc hội thông qua tại Luật số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 và có hiệu lực ngày 01/7/2017. Tuy nhiên, tại một số địa phương tình trạng “thông đồng, dìm giá”, “đe dọa, cưỡng ép” vẫn còn xảy ra, ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của Nhà nước, các tổ chức, cá nhân.

            Để giảm thiểu tình trạng nêu trên, ngày 29/4/2020, Bộ Tư pháp có Công văn số 1566/BTP-BTTP gửi BND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc thi hành Luật đấu giá tài sản. Để tiếp tục thi hành có hiệu quả Luật đấu giá tài sản, đảm bảo hoạt động đấu giá tài sản công khai, minh bạch khách quan, Bộ tư pháp đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục quan tâm, quán triệt, chỉ đạo thực hiện một số công việc sau:

            1. Chỉ đạo Sở Tư pháp: Chủ trì, phối hợp với cơ quan, tổ chức liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến về hoạt động đấu giá tài sản tại địa phương; tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra về tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản; thường xuyên nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện để xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật. Yêu cầu các tổ chức đấu giá tài sản thực hiện nghiêm trình tự, thủ tục đấu giá của Luật đấu giá tài sản; khuyến khích các tổ chức đấu giá tài sản xây dựng Đề án đấu giá trực tuyến và sớm xem xét, phê duyệt theo quy định của pháp luật. Yêu cầu các tổ chức đấu giá tài sản thực hiện việc đăng thông báo công khai đấu giá tài sản trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đấu giá tài sản theo đúng quy định. Kể từ ngày 01/9/2020, các hành vi vi phạm liên quan đến việc đăng thông báo công khai đấu giá trên Cổng thông tin sẽ bị xem xét xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

            2. Chỉ đạo người có tài sản thuộc thẩm quyền quản lý tại địa phương: Khi xây dựng, phê duyệt phương án đấu giá tài sản cần đảm bảo tính khả thi, trong đó xem xét lựa chọn hình thức đấu giá, bước giá phù hợp với thực tiễn việc đấu giá. Khi lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản cần căn cứ các tiêu chí như phương án đấu giá, năng lực, kinh nghiệm, uy tín của tổ chức đấu giá tài sản để hạn chế tình trạng cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động đấu giá tài sản. Đồng thời phối hợp với cơ quan công an có biện pháp hỗ trợ, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn việc đấu giá tài sản trên địa bàn, nhất là các vụ việc đấu giá quyền sử dụng đất có giá trị lớn, phức tạp.

            Đối với người có tài sản không thuộc thẩm quyền quản lý tại địa phương thì UBND cấp tỉnh cần tuyên truyền, phổ biến và kiến nghị cơ quan có thẩm quyền quản lý người có tài sản đó trong việc thực hiện các nội dung nêu trên.

Nguồn: Phòng Quản lý đất đai

 

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thông báo
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh