Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tiếp tục kiểm tra các dự án đã được giao đất, cho thuê đất (08/08/2019 03:00 PM)

Trên địa bàn tỉnh hiện có một số dự án đã được giao đất, cho thuê đất từ sau 01/7/2014 đến nay chậm hoàn thành 12 tháng kể từ ngày được giao đất và chậm trên 24 tháng, mặc dầu các DN trước khi lập thủ tục giao đất, cho thuê đất đều lập đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật về đất đai. Tuy nhiên do nguyên nhân khách quan, chủ quan, chủ đầu tư vẫn không hoàn thành dự án theo quy định và đã vi phạm Điểm i, Khoản 1 Điều 64 Luật Đất đai (i. Đất được Nhà nước giao, cho thuê để thực hiện dự án đầu tư mà không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc tiến độ sử dụng đất chậm 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa phải đưa đất vào sử dụng; trường hợp không đưa đất vào sử dụng thì chủ đầu tư được gia hạn sử dụng 24 tháng và phải nộp cho Nhà nước khoản tiền tương ứng với mức tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với thời gian chậm tiến độ thực hiện dự án trong thời gian này; hết thời hạn được gia hạn mà chủ đầu tư vẫn chưa đưa đất vào sử dụng thì Nhà nước thu hồi đất mà không bồi thường về đất và tài sản gắn liền với đất, trừ trường hợp do bất khả kháng).

Từ năm 2014 đến nay, Sở Tài nguyên Môi trường đã phối hợp và chủ trì kiểm tra và trong số đó, đã có 7 dự án đã được cho thuê đất bị thu hồi do không đủ năng lực triển khai dự án hoặc không đảm bảo tiển độ dự án. Một số dự án sau khi kiểm tra đã được nhắc nhở yêu cầu triển khai đúng tiến độ được duyệt.

            Việc triển khai kiểm tra, thu hồi các dự án chậm tiến độ, UBND tỉnh phân công, phân nhiệm cho Sở Kế hoạch Đầu tư chủ trì, Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Xây Dựng tham gia. Trên cơ sở các dự án được giao đất, cho thuê đất, Sở Tài nguyên Môi trường tham mưu UBND tỉnh gia hạn tiếp tục 24 tháng nếu không hoàn thành thì phải thu hồi đất mà không xem xét bồi thường. UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo UBND cấp huyện, các Sở ngành liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát.

Bên cạnh đó, Sở Tài nguyên và môi trường là cơ quan chủ trì giao đất, cho thuê đất đã ban hành các văn bản đôn đốc, giao phòng chuyên môn, các chuyên viên xử lý hồ sơ kiểm tra để nắm bắt và đề xuất xử lý các trường hợp đã giao đất nhưng chậm tiến độ quá 12 tháng và không hoàn thành 24 tháng.

Vấn đề đặt ra ở đây là thu hồi toàn thể dự án hay thu hồi phần chậm tiến độ (Sở đã có văn bản xin ý kiến Tổng cục Quản lý đất đai, ngày 09/5/2018 Tổng cục có văn bản số 1521/TCQLĐĐ-CQHĐĐ hướng dẫn xử lý vi phạm; tuy nhiên nội dung văn bản này vẫn chưa rõ về chậm tiến độ một phần dự án thì xử lý vi phạm thế nào?). Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục tổ chức kiểm tra, giám sát các dự án, nếu vi phạm sẽ tiến hành thanh tra, kiểm tra và xử lý theo đúng pháp luật.

Bên cạnh đó, vai trò của chính quyền các cấp rất quan trọng được quy định theo Điều 208 Luật Đất đai (Điều 208. Trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp trong việc phát hiện, ngăn chặn và xử lý vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời những vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đai tại địa phương.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc chuyển quyền sử dụng đất trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép; phát hiện, áp dụng biện pháp ngăn chặn và xử lý kịp thời việc xây dựng các công trình trên đất lấn, chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích ở địa phương và buộc người có hành vi vi phạm khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm).

Việc các dự án được UBND tỉnh cho phép vào thực hiện liên quan đến nhiều Sở ngành tham gia và có sự giám sát của các cấp, nhân dân. Năm 2019, Sở Tài nguyên và Môi trường với chức năng của Sở sẽ tiếp tục tổ chức, kiểm tra giám sát để các doanh nghiệp được giao, thuê, sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật./.

Nguồn: Phòng Quản lý đất đai

 

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thông báo
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh