Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hội nghị thẩm định thiết kế kỹ thuật dự toán xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Nghi Lộc (06/09/2019 03:40 PM)

 

            Thực hiện nhiệm vụ Ban quản lý dự án VILG tỉnh Nghệ An giao cho Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường về việc “ Khảo sát, lập Thiết kế kỹ thuật - Dự toán xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Nghi Lộc”, Trung tâm đã phối hợp với các phòng, ban và các cơ quan có liên quan tiến hành khảo sát thu thập, phân tích và đánh giá số liệu để xây dựng Thiết kế kỹ thuật dự toán. Đây là nhiệm vụ mới đòi hỏi phải tập trung nghiên cứu, tìm hiểu các tài liệu, số liệu khảo sát lớn, rộng liên quan đến nhiều dữ liệu về: địa chính, thống kê, kiểm kê đất đai, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, giá đất...  Dưới sự chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Trung tâm và giám sát chặt chẽ của Phòng đến nay đã hoàn thành Thiết kế kỹ thuật - Dự toán và được Ban QLDA VILG cấp Trung ương góp ý tại Văn bản số 126/BQLDAVILG-CSDL ngày 12/8/2019.

 

 Ngày 04/9/2019 Hội đồng thẩm định Thiết kế kỹ thuật - Dự toán Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Nghi Lộc thuộc Dự án VILG tỉnh Nghệ An tổ chức họp thẩm định và cho ý kiến về Thiết kế kỹ thuật - Dự toán Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Nghi Lộc. Chủ trì hội nghị ông Phạm Văn Toàn - Phó giám đốc Sở, tại hội nghị các thành viên của Hội đồng thẩm định cơ bản thống nhất cao với Thiết kế kỹ thuật - Dự toán đã được lập, tuy nhiên vẫn còn một số nội dung cần phải bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp với thực tế.

            Trong thời gian tới, Trung tâm sẽ tập trung hoàn thành sửa chữa triệt để các ý kiến của Hội đồng thẩm định để quyết định đảm bảo tiến độ các bước tiếp theo của Dự án.

 

Nguồn: TTKTTN&MT

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh