Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dự án chậm tiến độ, tồn tại hạn chế, nguyên nhân và giải pháp trong quá trình xử lý (03/02/2020 02:51 PM)

Việc kiểm tra xử lý đối với các dự án chậm tiến độ luôn được UBND tỉnh Nghệ An, các Sở, ngành và địa phương quan tâm.

Thực hiện Luật Đầu tư, Luật Đất đai, Luật Quy hoạch, Luật Xây dựng hệ thống các văn bản hướng dẫn thi hành; từ 2012 đến 2019, UBND tỉnh đã thành lập 08 đoàn kiểm tra liên ngành tiến hành 579 lượt kiểm tra đối với 455 dự án (chiếm 36,4% số lượng dự án toàn tỉnh) tại các huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn tỉnh (trong đó: Thành phố Vinh chiếm 45% số lượng dự án; Các Thị xã: Cửa Lò, Thái Hòa và Hoàng Mai: chiếm 17% số lượng dự án,...)

Qua kiểm tra đến thời điểm hiện nay đã thu hồi, hủy bỏ 165 dự án với tổng diện tích đất là hơn 36.000 ha; Xử lý cho gia hạn đối với 128 dự án (trong đó có 97 dự án đã được giao/cho thuê đất, 31 dự án chưa được giao/cho thuê đất); cho phép tiếp tục thực hiện theo tiến độ/tiến độ được gia hạn đối với 55 dự án (trong đó có 37 dự án đã được giao/cho thuê đất, 18 dự án chưa được giao/cho thuê đất); xử lý khác đối với 93 dự án (tạm dừng để rà soát lại quy hoạch; tạm ngừng thực hiện để xử lý vấn đề môi trường; giao các sở, ngành, địa phương kiểm tra xử lý, làm việc lại với nhà đầu tư; yêu cầu nhà đầu tư rà soát, báo cáo...). Đang xin ý kiến xử lý đối với 67 dự án.

* Tồn tại, hạn chế

- Một số dự án đã ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc được chấp thuận đầu tư, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng nhưng chậm đưa đất vào sử dụng hoặc sử dụng đất và thực hiện dự án không đảm bảo tiến độ.

- Một số dự án sau khi được chấp thuận đầu tư, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng không tiếp tục triển khai các bước tiếp theo hoặc triển khai mang tính chiếu lệ, dẫn đến dự án treo thời gian dài.

- Qua thanh tra, kiểm tra của các cơ quan chức năng đã phát hiện một số dự án xây dựng công trình không phù hợp với quy hoạch chi tiết được xây dựng, giấy phép xây dựng, vi phạm quy định về sử dụng đất trong dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

- Một số dự án sử dụng đất khu vực đô thị mới phê duyệt chi tiết xây dựng, chưa được giao đất đã san lấp mặt bằng, thậm chí có trường hợp chưa được thông qua chủ trương chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng để được chấp thuận chủ trương đầu tư đã san lấp mặt bằng.

- Một số dự án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng nhiều lần gây ra các khó khăn cho công tác quản lý dự án nói chung và quản lý đất dự án nói riêng.

* Nguyên nhân tồn tại, hạn chế

- Khách quan

+ Thời gian trước đây UBND tỉnh và các địa phương đã tích cực thu hút đầu tư các dự án trên địa bàn nhưng chưa được quan tâm đúng mức về chất lượng dự án thu hút đầu tư.

+ Công tác quản lý đất đai các dự án đầu tư gặp khó khăn do địa bàn của tỉnh rộng, số lượng dự án lớn nên việc phát hiện và xử lý vi phạm chưa kịp thời.

+ Công tác bồi thường GPMB phục vụ việc giao đất, cho thuê đất đối với một số dự án đầu tư gặp nhiều khó khăn, phức tạp nên tiến độ kéo dài.

+ Một số dự án lớn đề xuất tiến độ dài (trên 5 năm) gặp khó khăn về xác định nhu cầu sử dụng đất, bao gồm các dự án đô thị, hỗn hợp các đô thị và sản xuất kinh doanh nên công tác thẩm định, phê duyệt các nội dung liên quan của dự án còn bất cập.

+ Do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế của các năm trước, thị trường, sản xuất kinh doanh gặp khó khăn, các khu và vùng đô thị của tỉnh Nghệ An chưa phải là địa bàn có lợi thế về thương mại dịch vụ nên các chủ đầu tư chưa mạnh dạn và tập trung nguồn lực để đầu tư khi chưa có hiệu quả.

+ Chế tài xử lý các hành vi vi phạm chưa đầy đủ (Nghị định số 102/2014/NĐ-CP của Chính phủ không có quy định xử phạt hành vi chậm tiến độ của các dự án đầu tư, ...). Công tác xử lý các vi phạm về dự án chậm tiến độ gặp khó khăn do quy định của pháp luật có một số nội dung chưa phù hợp với thực tế.

- Chủ quan

+ Chủ đầu tư một số dự án tìm cách để được chấp thuận đầu tư dự án và được giao đất, cho thuê đất nhưng năng lực tài chính hạn chế, một số dự án lập quy hoạch chi tiết xây dựng không phù hợp, thiếu khả thi dẫn đến phải điều chỉnh lại quy hoạch cho phù hợp nên vi phạm chậm tiến độ và có các vi phạm khác.

+ Các địa phương và các sở, ngành chưa thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về dự án đầu tư nói chung và các chuyên ngành (về đầu tư, về xây dựng, về tài chính, về đất đai, …) nói riêng liên quan đến quản lý các dự án.

+ Công tác phối hợp quản lý dự án đầu tư giữa các sở, ngành và địa phương có lúc có khi chưa tốt (nhất là việc theo dõi, đôn đốc các chủ đầu tư thực hiện dự án theo tiến độ đã được phê duyệt, phát hiện kịp thời các sai phạm, …).

+ Những năm trước, công tác thẩm định hiệu quả đầu tư dự án, năng lực tài chính của chủ đầu tư và thẩm định quy hoạch chi tiết xây dựng một số dự án chưa chặt chẽ, thiếu tính khả thi, do vậy sau khi giao đất, cho thuê đất, chủ đầu tư không có đủ năng lực triển khai thực hiện dự án, phải điều chỉnh lại quy hoạch.

+ Công tác thanh tra, kiểm tra đối với các dự án đã được quan tâm nhưng chưa hiệu quả, chưa kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm để kịp thời có các biện pháp khắc phục.

- Một số giải pháp:

+ Tiếp tục nâng cao chất lượng thẩm định, tham mưu chủ trương đầu tư các dự án chỉ chấp thuận các dự án khả thi, chủ đầu tư đủ năng lực tài chính để thực hiện dự án.

+ Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn trong triển khai thực hiện dự án đầu tư đặc biệt là những vướng mắc do nguyên nhân từ phía các ngành, các cấp và các chính sách văn bản pháp luật ảnh hưởng đến Nhà đầu tư. Các sở, ngành chủ động rà soát, báo cáo, đề xuất hướng dẫn/sửa đổi các vướng mắc trong quy định của pháp luật, đồng thời chủ động bám các bộ ngành trung ương để có văn bản hướng dẫn đối với một số quy định chưa thống nhất, đồng bộ giữa các văn bản pháp luật.

+ Tăng cường sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương trong việc theo dõi, báo cáo tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn

+ Xây dựng phần mềm quản lý các dự án đầu tư ngoài ngân sách trên địa bàn toàn tỉnh

+ Nghiêm túc thực hiện có hiệu quả quy chế phối hợp kiểm tra và xử lý sau kiểm tra các dự án chậm tiến độ đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND ngày 24/5/2018.

+ Các Đoàn kiểm tra liên ngành tiếp tục nâng cao trách nhiệm, trình độ chuyên môn trong quá trình kiểm tra, tham mưu phương án xử lý nhằm đảm bảo chất lượng, đúng quy định của pháp luật, hạn chế tối đa tình trạng kiến nghị, khiếu kiện của nhà đầu tư.

                                                            Nguồn: Phòng Quản lý Đất đai

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thông báo
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh