Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại (10/11/2020 08:59 AM)

 Ngày 19/10/2020, Chính phủ ban hành Nghị định 124/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại, thay thế Nghị định số 75/2012/NĐ-CP ngày 03/10/2012 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại; trong đó có một số điểm mới như:

- Về phạm vi điều chỉnh bổ sung: Quy định một số biện pháp thi hành Luật Khiếu nại gồm: Hình thức khiếu nại, khiếu nại lần 2; đại diện việc thực hiện khiếu nại; trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại; xem xét việc giải quyết khiếu nại vi phạm pháp luật; xử lý hành vi vi phạm.

- Về hình thức khiếu nại: Bổ sung mẫu Đơn khiếu nại.

- Giải quyết khiếu nại lần hai: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày hết thời hạn giải quyết khiếu nại theo quy định tại Điều 28 Luật Khiếu nại mà khiếu nại lần đầu không được giải quyết hoặc kể từ ngày nhận được quyết định giải quyết khiếu nại lần đầu mà người khiếu nại không đồng ý thì có quyền khiếu nại đến người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần hai; đối với vùng sâu, vùng xa đi lại khó khăn thì có thể kéo dài hơn nhưng không quá 45 ngày.

- Đại diện thực hiện việc khiếu nại: Quy định cụ thể về mẫu giấy ủy quyền khiếu nại, đại diện khiếu nại đối với người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người đang khiếu nại mà chết, ...

- Bổ sung quy định trình tự, thủ tục giải quyết khiếu nại: Bỏ quy định về Kế hoạch xác minh nội dung khiếu nại tại Thông tư 07. Đề cập đến đối thoại trong quá trình giải quyết khiếu nại lần 2.

- Thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật: Quy định rõ trách nhiệm của người giải quyết khiếu nại trong việc thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực. Trường hợp vượt quá thẩm quyền thì kiến nghị  cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền xử lý.

- Về xử lý vi phạm: Quy định rõ tùy theo tính chất, mức độ vi phạm mà có hình thức xử lý đối với người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại, người được giao nhiệm vụ xác minh nội dung khiếu nại, người có trách nhiệm tổ chức thi hành quyết định giải quyết khiếu nại có hiệu lực pháp luật mà có hành vi vi phạm pháp luật khiếu nại.

Nghị định trên có hiệu lực thi hành từ ngày 10/12/2020.

                                                                     Nguồn: Phòng Quản lý đất đai

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  >  >>
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh