Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kết quả thực hiện cấp và cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất 06 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh Nghệ An (28/07/2020 10:21 AM)

Ngày 14/01/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 142/QĐ-UBND giao chỉ tiêu cho UBND các huyện, thành phố, thị xã về cấp giấy chứng nhận QSD đất lần đầu, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (sau đây gọi tắt là giấy chứng nhận) cho hộ gia đình, cá nhân trong năm 2020; trong đó, UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện và bám sát chỉ tiêu đề ra để đẩy nhanh tiến độ cấp và cấp đổi giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Ngày 06/4/2020, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giải quyết một số thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp GCN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh Nghệ An (Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 17/4/2020). Theo đó, thẩm quyền cấp GCN QSD đất cho hộ gia đình, cá nhân được chia ra 02 trường hợp, cụ thể:

- UBND cấp huyện cấp giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu cho hộ gia đình, cá nhân;

- Sở Tài nguyên và Môi trường cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất, QSH nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân; đơn vị trực tiếp thực hiện là Văn phòng Đăng ký đất đai (được thành lập theo Quyết định số 518/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh, trên cơ sở sáp nhập Văn phòng ĐK QSD đất cấp huyện vào Văn phòng ĐK QSD đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường).

Sau hơn 6 tháng triển khai thực hiện Quyết định số 142/QĐ-UBND của UBND tỉnh, mặc dù trong thời gian qua có sự thay đổi về quy trình thực hiện sau khi tổ chức lại hệ thống Văn phòng Đăng ký đất đai và ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid -19 nhưng UBND các huyện, thành phố, thị xã cũng đã có sự quan tâm chỉ đạo sát sao, kịp thời đối với công tác cấp GCN QSD đất cho các hộ gia đình, cá nhân nên kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020 cơ bản bám sát chỉ tiêu, kế hoạch đã được đề ra từ đầu năm. Kết quả thực hiện được trên địa bàn toàn tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2020 như sau:

a) Cấp GCN QSD đất lần đầu:

Toàn tỉnh đã cấp được 8.423 GCN với diện tích 4.781,45 ha. Cụ thể:

- Đất sản xuất nông nghiệp: Đã cấp 2.872 GCN với diện tích 493,52 ha đạt tỷ lệ 69,44% về số GCN và 36,02% về diện tích so với chỉ tiêu đề ra trong năm 2020 (chỉ tiêu năm 2020 là 4.136 GCN với 1.370,24 ha);

- Đất lâm nghiệp: Đã cấp được 358 GCN với tổng diện tích là 3.998,03 ha đạt tỷ lệ 11,17% về số GCN và 27,46% về diện tích so với chỉ tiêu đề ra trong năm 2020 (chỉ tiêu năm 2020 là 3.204 GCN với 14.557,37 ha);

- Đất ở nông thôn: Đã cấp được 4.439 GCN với diện tích 268 ha đạt tỷ lệ 66,87% về số GCN và 53,29% về diện tích so với chỉ tiêu đề ra trong năm 2020 (chỉ tiêu năm 2020 là 6.504 GCN với 502,94 ha);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- Đối với đất ở đô thị: Đã cấp được 844 GCN với diện tích 21,9 ha đạt tỷ lệ 70,81% về số GCN và 51,96% về diện tích so với chỉ tiêu đề ra trong năm 2020 (chỉ tiêu năm 2020 là 1.192 GCN với 42,15 ha);

b) Cấp đổi GCN QSD đất:

Toàn tỉnh đã cấp đổi được 21.049 GCN với diện tích 2.830,8 ha. Cụ thể:

- Đất sản xuất nông nghiệp: Đã cấp đổi được 7.126 GCN với diện tích 2.056,18 ha đạt tỷ lệ 43,24% về số GCN và 60,93% về diện tích so với chỉ tiêu đề ra trong năm 2020 (chỉ tiêu năm 2020 là 16.482 GCN với 3.374,85 ha);

- Đất lâm nghiệp: Đã cấp đổi được 4 GCN với diện tích 6,1ha đạt tỷ lệ rất thấp so với chỉ tiêu đề ra trong năm 2020 (chỉ tiêu năm 2020 là 2.700 GCN với 13.200 ha), chỉ tiêu này chỉ có UBND huyện Tương Dương đăng ký thực hiện tuy nhiên đến nay đang trong quá trình lập hồ sơ.

- Đất ở nông thôn: Đã cấp đổi được 12.073 GCN với diện tích 701,03 ha đạt tỷ lệ 57,29% về số GCN và 65,51% về diện tích so với chỉ tiêu đề ra trong năm 2020 (chỉ tiêu năm 2020 là 21.073 GCN với 1.070,09 ha);

- Đối với đất ở đô thị: Đã cấp đổi được 1.846 GCN với diện tích 67,48 ha đạt tỷ lệ 48,31% về số GCN và 55,02% về diện tích so với chỉ tiêu đề ra trong năm 2020 (chỉ tiêu năm 2020 là 3.821 GCN với 122,65 ha);

Đánh giá chung, trong 06 tháng đầu năm 2020, các chỉ tiêu về cấp lần đầu và cấp đổi GCN QSD đất đối với các loại đất như đất nông nghiệp, đất ở nông thôn và đất ở đô thị trên toàn tỉnh đạt tỷ lệ khả quan (tỷ lệ đạt được từ 43-70%) so với chỉ tiêu đã được UBND tỉnh giao thực hiện trong năm 2020.

Tuy nhiên, khi đi vào đánh giá chi tiết từng loại chỉ tiêu loại đất, vẫn còn có một số địa phương chưa hoàn thành hoặc tiến độ hoàn thành còn chậm so với kế hoạch, chỉ tiêu được UBND tỉnh giao tại  Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 14/01/2020.

Do đó, để hoàn thành chỉ tiêu cấp giấy chứng nhận QSD đất lần đầu, cấp đổi GCN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân trong năm 2020 đã được UBND tỉnh giao cho UBND các huyện, thành phố, thị xã tại Quyết định số 142/QĐ-UBND ngày 14/01/2020, trong thời gian tới, UBND các huyện, thành phố, thị xã và Văn phòng Đăng ký đất đai cần phải phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc về chuyên môn tại cơ sở; hỗ trợ Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai tại các huyện miền núi thực hiện công tác cấp và cấp đổi Giấy chứng nhận QSD đất. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 06/4/2020 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp giải quyết một số thủ tục đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp GCN QSD đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh để đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu đề ra.

                                                    Nguồn: Phòng Quản lý đất đai

 

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thông báo
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh