Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hạn chế tối đa cấp bảo lãnh của Chính phủ cho Doanh nghiệp Nhà nước (04/10/2019 02:25 PM)

Ngày 23/9/2019, đồng chí Vương Đình Huệ - Phó Thủ tướng Chính phủ đã ký Nghị quyết 73/NQ-CP về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết 60/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản Nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước.


Nghị quyết được ban hành nhằm khắc phục những hạn chế, bất cập trong giai đoạn 2011 – 2016 và thực hiện có hiệu lực, hiệu quả chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước trong thời gian tới nhằm tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước và Nghị quyết số 60/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội. Đồng thời, cụ thể hóa đầy đủ các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước; đảm bảo tính đồng bộ, nhất quán trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp theo Nghị quyết 60/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội. Đặc biệt, xác định rõ nhiệm vụ của các ngành, các cấp; nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu các bộ, cơ quan trung ương, địa phương trong triển khai các nhiệm vụ được giao.

Theo đó, để tiến hành đẩy mạnh thực hiện các chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản của Nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan các nhiệm vụ cụ thể như: Rà soát, tổng kết, báo cáo Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại các doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn có liên quan; Căn cứ kết luận tại Phiên họp thứ 37 (tháng 9/2019) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV, xây dựng hướng dẫn Luật Ngân sách nhà nước quy định về thu, sử dụng nguồn thu từ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Thời hạn hoàn thành các nội dung trên vào năm 2020.

Ngoài ra, Bộ Tài chính chủ trì rà soát việc cấp bảo lãnh của Chính phủ theo hướng hạn chế tối đa cấp bảo lãnh của Chính phủ đối với doanh nghiệp nhà nước. Và tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước, kiến nghị các giải pháp đẩy mạnh công tác cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trong đó bao gồm cả việc cổ phần hóa, thoái vốn chuyển đổi mô hình tại doanh nghiệp, cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích liên quan đến các chính sách phát triển kinh tế - xã hội, an sinh xã hội theo định kỳ hàng quý, hàng năm. Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và liên quan quản lý, giám sát chặt việc huy động vốn, sử dụng vốn của doanh nghiệp Nhà nước; Bàn giao phần vốn đang quản lý về cơ quan có thẩm quyền…

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải xác định giá đất cụ thể, phù hợp với quy định của pháp luật; Hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp. Thanh tra Chính phủ có trách nhiệm thanh tra việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ đất sản xuất của doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp cổ phần hóa sang kinh doanh đất, xây dựng nhà ở giai đoạn 2011 – 2017… Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính với các cơ quan liên quan cần nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về doanh nghiệp Nhà nước.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Theo Chinhphu.vn

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh