Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kết quả quan trắc môi trường biển phục vụ mùa du lịch, tháng 7/2019 (31/07/2019 03:53 PM)

Thực hiện Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 26/3/2019 của UBND tỉnh Nghệ An về Tổ chức các hoạt động du lịch Cửa Lò năm 2019 nhằm mục đích thực hiện mục tiêu nhiệm vụ Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019, tạo cơ hội thu hút đầu tư, khai thác tiềm năng tự nhiên và xã hội để quảng bá hình ảnh, phát triển du lịch Nghệ An  nói chung và thị xã Cửa Lò nói riêng.

Với các hoạt động trọng tâm, trong đó có việc tuyên truyền về mức độ an toàn của nước biển để người dân và du khách yên tâm tắm biển, UBND tỉnh giao Sở TN&MT tiếp tục tổ chức quan trắc nước biển ven bờ tại các bãi biển (bãi tắm) để đảm bảo công tác dự báo, thông tin kịp thời chất lượng môi trường nước biển cho UBND tỉnh, Sở TN&MT, các Sở ban ngành, địa phương liên quan và người dân, du khách.


 Thực hiện Chương trình QTMT tỉnh Nghệ An năm 2019 theo Quyết định số 6041/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 v/v phê duyệt Chương trình Quan trắc môi trường tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020, Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 06/2/2018 v/v sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 6041/QĐ-UBND và theo giao việc của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 172/KH-UBND, ngay từ đầu tháng 4/2019 Trung tâm Quan trắc TN&MT đã chủ động triển khai chương trình quan trắc chất lượng môi trường nước biển tại 4 bãi biển (bãi tắm) như sau:

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 4 đến hết tháng 8.

- Đi tưng giám sát: c bin ven b ti 04 bãi bin Qunh Phương - th xã Hoàng Mai, Din Thành - Din Châu, Ca Lò và Ca Hi - th xã Ca Lò.

- Tn sut thc hin: 10 ngày/ln.

- Thông s th nghim: 13 thông s gm: nhit đ, pH, Ôxy hòa tan (DO), Đ đc, Đ mui, Cht rn lơ lng (TSS), Amoni (NH4+), Phosphat (PO43-), Xianua (CN-), Asen (As), Mangan (Mn), St (Fe), Coliforms.

- Quy chun áp dng: QCVN 10-MT:2015/BTNMT - Quy chun k thut quc gia vc bin ven b đi vi vi vùng bãi tm, th thao dưi nưc

            Hoạt động quan trắc môi trường nước biển tại các bãi tắm là hoạt động thường niên được Trung tâm QTTN&MT Nghệ An triển khai thực hiện từ năm 2016 đến nay bên cạnh Chương trình QTMT chung của cả tỉnh.

            Trong tháng 7, Trung tâm đã tiến hành 03 đợt lấy mẫu (ngày 04/7, 15/7, 25/7), kết quả phân tích cho thấy: Hầu hết giá trị các thông số tại các điểm quan trắc đều đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 10-MT:2015/BTNMT; riêng thông số Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) có sự biến động nhẹ, cụ thể:

- Biển Cửa Lò và Cửa Hội: Tất cả các thông số quan trắc đều đạt yêu cầu theo Quy chuẩn QCVN 10-MT:2015/BTNMT;

- Biển Quỳnh Phương: 12/13 thông số quan trắc đạt yêu cầu theo Quy chuẩn QCVN 10-MT:2015/BTNMT, riêng thông số TSS vượt Quy chuẩn 1,86 lần tại đợt 1 (ngày 04/7) và 1,18 lần tại đợt 2 (ngày 15/7);

- Biển Diễn Thành: 11/13 thông số quan trắc đạt yêu cầu theo Quy chuẩn QCVN 10-MT:2015/BTNMT, riêng thông số TSS vượt Quy chuẩn 1,34 lần tại đợt 1 (ngày 04/7) và 1,82 lần tại đợt 2 (ngày 15/7); thông số Fe vượt Quy chuẩn 1,28 lần tại đợt 1 (ngày 04/7)

Như vậy, kết quả quan trắc cho thấy chất lượng nước biển tại các bãi tắm tỉnh Nghệ An duy trì tốt, cơ bản đáp ứng yêu cầu cho mục đích vùng bãi tắm. Trong thời gian tới Trung tâm sẽ tiếp tục thực hiện các đợt quan trắc theo kế hoạch đã đề ra và báo cáo thông tin kịp thời tới các cơ quan ban ngành, địa phương và công bố trên trang web của Sở TN&MT..

Nguồn tin: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Nghệ An

 

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thông báo
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh