Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư hướng dẫn Nghị định số 40/2019/NĐ-CP và có hiệu lực từ ngày 15/02/2020 (14/02/2020 08:50 AM)


Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường (hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2019) đã cơ bản tháo gỡ một số vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước của lĩnh vực bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, Nghị định số 40/2019/NĐ-CP còn chưa làm rõ nhiều nội dung trong công tác quản lý. Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An đã chủ động có văn bản báo cáo đối với khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện Nghị định số 40/2019/NĐ-CP

Tiếp nhận kiến nghị của các địa phương trên cả nước nói chung, tỉnh Nghệ An nói riêng, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 (có hiệu lực từ ngày 15/02/2020) trong đó có tích hợp, làm rõ các vướng mắc. Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 523/STNMT-BVMT ngày 11/02/2020 đề nghị các Sở, ban ngành tỉnh và UBND các huyện, thành phố, thị xã phối hợp triển khai thực hiện 25/2019/TT-BTNMT hiệu quả theo phân cấp, phân nhiệm quản lý.

Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT có một số điều khoản quy định Chủ dự án tự xem xét và chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với các quyết định của mình, cụ thể: Đối với các thay đổi so với nội dung quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng không thuộc trường hợp quy định tại Điều 15 và khoản 4 Điều 16 Nghị định số 18/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 6 và khoản 7 Điều 1 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP, Chủ dự án tự xem xét, quyết định, chịu trách nhiệm trước pháp luật và thể hiện trong hồ sơ đề nghị kiểm tra, xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường; đối với các cơ sở, khu công nghiệp, dự án đã đi vào vận hành có những thay đổi không thuộc trường hợp quy định tại số thứ tự 105 Phụ lục II Mục I Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP, chủ cơ sở, khu công nghiệp, dự án tự quyết định, không phải báo cáo cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường nhưng chịu trách nhiệm trước pháp luật về quyết định của mình.

Hiện nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường đang tiếp tục phối hợp các Bộ, ngành và các địa phương trên cả nước để thực hiện nhiệm vụ soạn thảo, hoàn thiện nội dung sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 phù hợp thực tế, nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường song hành với sự phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh./.

 

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thông báo
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh