Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Đánh giá kết quả quan trắc môi trường biển chuyên đề phục vụ mùa du lịch, tháng 8 và năm 2019 (03/09/2019 11:13 AM)

1. Kết quả quan trắc tháng 8/2019:

            Trong tháng 8, Trung tâm đã tiến hành 03 đợt lấy mẫu (ngày 05/8, 15/8, 26/8), kết quả phân tích cho thấy: Hầu hết giá trị các thông số tại các điểm quan trắc đều đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 10-MT:2015/BTNMT; riêng thông số Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) và Fe có sự biến động nhẹ, cụ thể:

- Biển Cửa Lò và Cửa Hội: Tất cả các thông số quan trắc đều đạt yêu cầu theo Quy chuẩn QCVN 10-MT:2015/BTNMT;

- Biển Quỳnh Phương: 11/13 thông số quan trắc đạt yêu cầu theo Quy chuẩn QCVN 10-MT:2015/BTNMT, riêng thông số TSS vượt Quy chuẩn 1,22 lần tại đợt 1 (ngày 05/8) và 1,56 lần tại đợt 2 (ngày 15/8); thông số Fe vượt Quy chuẩn 1,56 lần tại đợt 2 (ngày 15/8)

- Biển Diễn Thành: 11/13 thông số quan trắc đạt yêu cầu theo Quy chuẩn QCVN 10-MT:2015/BTNMT, riêng thông số TSS vượt Quy chuẩn 1,3 lần tại đợt 1 (ngày 05/8) và 1,44 lần tại đợt 2 (ngày 15/8); thông số Fe vượt Quy chuẩn 1,84 lần tại đợt 1 (ngày 05/8) và 1,48 lần tại đợt 2 (ngày 15/8)

Kết quả quan trắc tháng 8 cho thấy chất lượng nước biển tại các bãi tắm tỉnh Nghệ An duy trì tốt, cơ bản đáp ứng yêu cầu cho mục đích vùng bãi tắm, ngoại trừ thông số TSS, Fe vượt Quy chuẩn nhưng không đáng kể.


2. Kết quả quan trắc năm 2019:

Thực hiện Kế hoạch số 172/KH-UBND ngày 26/3/2019 của UBND tỉnh Nghệ An về Tổ chức các hoạt động du lịch Cửa Lò năm 2019 nhằm mục đích thực hiện mục tiêu nhiệm vụ Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019, tạo cơ hội thu hút đầu tư, khai thác tiềm năng tự nhiên và xã hội để quảng bá hình ảnh, phát triển du lịch Nghệ An  nói chung và thị xã Cửa Lò nói riêng. Với các hoạt động trọng tâm, trong đó có việc tuyên truyền về mức độ an toàn của nước biển để người dân và du khách yên tâm tắm biển, UBND tỉnh giao Sở TN&MT tiếp tục tổ chức quan trắc nước biển ven bờ tại các bãi biển (bãi tắm) để đảm bảo công tác dự báo, thông tin kịp thời chất lượng môi trường nước biển cho UBND tỉnh, Sở TN&MT, các Sở ban ngành, địa phương liên quan và người dân, du khách.

            Hoạt động quan trắc môi trường nước biển tại các bãi tắm là hoạt động thường niên được Trung tâm QTTN&MT Nghệ An triển khai thực hiện từ năm 2016 đến nay bên cạnh Chương trình QTMT chung của cả tỉnh. Thực hiện Chương trình QTMT tỉnh Nghệ An năm 2019 theo Quyết định số 6041/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 v/v phê duyệt Chương trình Quan trắc môi trường tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020, Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 06/2/2018 v/v sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 6041/QĐ-UBND và theo giao việc của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 172/KH-UBND, ngay từ đầu tháng 4/2019 Trung tâm Quan trắc TN&MT đã chủ động triển khai chương trình quan trắc chất lượng môi trường nước biển tại 4 bãi biển (bãi tắm) như sau:

- Thời gian thực hiện: Từ tháng 4 đến hết tháng 8.

- Đi tưng giám sát: Nưc bin ven b ti 04 bãi bin Qunh Phương - th xã Hoàng Mai, Din Thành - Din Châu, Ca Lò và Ca Hi - th xã Ca Lò.

- Tn sut thc hin: 10 ngày/ln.

- Thông s th nghim: 13 thông s gm: nhit đ, pH, Ôxy hòa tan (DO), Đ đc, Đ mui, Cht rn lơ lng (TSS), Amoni (NH4+), Phosphat (PO43-), Xianua (CN-), Asen (As), Mangan (Mn), St (Fe), Coliforms.

- Quy chun áp dng: QCVN 10-MT:2015/BTNMT - Quy chun k thut quc gia vc bin ven b đi vi vi vùng bãi tm, th thao dưi nưc

T kết qu quan trc tháng 4 đến tháng 8/2019 cho thy, hu hết giá tr các thông s cht lưng nưc bin ti các đim QT đu nm trong gii hn cho phép ca Quy chun k thut quc gia vc bin ven b QCVN 10-MT:2015/BTNMT đi vi vi vùng bãi tm, th thao dưi nưc (sau đây gi là QCVN 10-MT:2015/BTNMT); riêng thông s Tng cht rn lơ lng (TSS), St (Fe) có s biến đng nh. C th:

- Ti bãi bin Qunh Phương (B1): có 10/15 đt giám sát có giá tr TSS vưt Quy chun t 1,18 ln đến 1,86 ln; 02/15 đt giám sát có nng đ Fe vưt Quy chun t 1,168 ln đến 1,56 ln.

- Ti bãi bin Din Thành (B2): 09/15 đt giám sát có giá tr TSS vưt Quy chun t 1,3 ln đến 2,38 ln; 03/15 đt giám sát có nng đ Fe vưt Quy chun t 1,28 ln đến 1,84 ln.

- Ti bãi bin Ca Lò (B3): 03/15 đt giám sát có giá tr TSS vưt Quy chun t 1,04 ln đến 1,5 ln.

- Ti bãi bin Ca Hi (B4): 02/15 đt giám sát có giá tr TSS vưt Quy chun t 1,16 ln đến 2,63 ln.

So sánh vi din biến cht lưng môi trưng nưc bin ven b năm 2018 cho thy, cht lưng nưc bin ven b năm 2019 có biu hin tt hơn, c th:

- Không còn xut hin ô nhim Fe ti bãi bin Ca Lò và Ca Hi

- Tn sut xut hin ô nhim TSS ti bãi bin Ca Lò và Ca Hi đã gim t 5-6 đt (năm 2018) xung còn 2-3/15 đt (năm 2019).

- Riêng bãi bin Qunh Phương và Din Thành vn duy trì cht lưng tương đương vi năm 2018.

Như vậy, trong năm 2019 Trung tâm QTTN&MT Nghệ An đã hoàn thành kế hoạch việc quan trắc môi trường biển chuyên đề đảm bảo 100% về nội dung, khối lượng và kịp thời báo cáo thông tin tới các cơ quan ban ngành, địa phương và công bố trên trang web của Sở TN&MT.

 (Nguồn: Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Nghệ An 8/2019).

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thông báo
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh