Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tăng cường trong công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Nghệ An
Nhằm kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế, góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 5060/STNMT-QLĐĐ ngày 11/9/2019 đôn đốc, hướng dẫn, chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn; trong đó tập trung vào các nội dung sau:
UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 81/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của UBND tỉnh Nghệ An
Ngày 19/8/2019, UBND tỉnh Nghệ An ban hành Quyết định số 32/2019/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều Quy định về trình tự, thủ tục rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức trong nước đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An được ban hành kèm theo Quyết định số 81/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của UBND tỉnh Nghệ An (có hiệu lực kể từ ngày 30/8/2019).
Hội nghị thẩm định thiết kế kỹ thuật dự toán xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Nghi Lộc

            Thực hiện nhiệm vụ Ban quản lý dự án VILG tỉnh Nghệ An giao cho Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường về việc “ Khảo sát, lập Thiết kế kỹ thuật - Dự toán xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai huyện Nghi Lộc”

Trung tâm Kỹ thuật Tài nguyên và Môi trường: Triển khai tư vấn lập kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện
Thực hiện Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 43/2013/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; Công văn số 4293/STNMT-QLĐĐ ngày 06/8/2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tổ chức thực hiện lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 cấp huyện.
Tọa đàm về quản lý sử dụng đất tại các công ty nông, lâm nghiệp.
Sáng 23/8, tại Trụ sở cơ quan Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã chủ trì buổi Tọa đàm “Quản lý sử dụng đất tại các công ty nông, lâm nghiệp” nhằm đưa ra những quyết sách trong công tác quản lý, sử dụng đất đai và tăng cường phát triển hợp tác kinh tế - xã hội.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội giải thích một số điều của Luật Quy hoạch đang gây vướng mắc
Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, trong quá trình triển khai việc thi hành Luật Quy hoạch mới đang có một số cách hiểu, vận dụng một số quy định của Luật còn khác nhau, điều này đã làm cho một số dự án, quy hoạch triển khai có những khó khăn, bất cập, vướng mắc.
Thủ tướng: Tôn giáo ở Việt Nam thực sự là một nguồn lực quan trọng
“Tôn giáo ở Việt Nam không chỉ là một thành tố của văn hóa mà còn thực sự là một nguồn lực quan trọng, góp phần phát triển đất nước”, Thủ tướng nhấn mạnh điều này tại cuộc gặp mặt, biểu dương chức sắc, chức việc tôn giáo có đóng góp tiêu biểu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ở TP. Đà Nẵng vào sáng 09/8/2019.
Một số vướng mắc trong quá trình thực hiện giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư trúng đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất
Thực hiện Luật Đấu thầu năm 2013 và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã thực hiện 01 dự án đấu thầu có sử dụng đất.
Tiếp tục kiểm tra các dự án đã được giao đất, cho thuê đất
Trên địa bàn tỉnh hiện có một số dự án đã được giao đất, cho thuê đất từ sau 01/7/2014 đến nay chậm hoàn thành 12 tháng kể từ ngày được giao đất và chậm trên 24 tháng, mặc dầu các DN trước khi lập thủ tục giao đất, cho thuê đất đều lập đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định của pháp luật về đất đai.
Một số nội dung cải cách hành chính trong Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 81/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của UBND tỉnh
Thi hành Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 81/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 về việc quy định về trình tự, thủ tục rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức trong nước đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
 
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh