Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kết quả quan trắc môi trường biển phục vụ mùa du lịch, tháng 5/2020
Thực hiện Chương trình QTMT tỉnh Nghệ An năm 2020 theo Quyết định số 6041/QĐ-UBND ngày 21/12/2015 v/v phê duyệt Chương trình Quan trắc môi trường tỉnh Nghệ An giai đoạn 2016-2020, Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 06/2/2018 v/v sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 6041/QĐ-UBND.
Một số khó khăn vướng mắc trong công tác Thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường trên địa bàn bàn tỉnh Nghệ An

Đánh giá tác động môi trường (ĐTM) là công cụ pháp lý và kỹ thuật quan trọng để xác định, phân tích, dự báo tác động môi trường của các dự án đầu tư cụ thể để đưa ra biện pháp bảo vệ môi trường khi triển khai dự án đó; cung cấp luận cứ khoa học cho chính quyền, cơ quan quản lý chuyên ngành và doanh nghiệp cân nhắc trong quá trình ra quyết định đầu tư.  Tuy nhiên, công tác ĐTM hiện nay đang gặp một số vướng mắc, khó khăn. Việc tháo gỡ lại thuộc nhiều vào chủ đầu tư và công cụ pháp lý. Các vướng mắc này cần được giải quyết sớm để có sự thống nhất trong công tác thẩm định đối với tất cả các dự án, chất lượng thẩm định tốt hơn và các biện pháp bảo vệ môi trường sẽ có tính khả thi giúp Doanh nghiệp không bị lãng phí chi phí đầu tư.

Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BTNMT
Nghị định về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ
Kiểm soát rác thải hậu Covid-19

Dịch Covid-19 ở nước ta đang tạm lắng. Cùng với niềm vui khi kiểm soát được dịch bệnh, chúng ta cũng cần có những biện pháp để giải quyết lượng rác thải khổng lồ phát sinh trong mùa dịch.

Văn phòng công nhận chất lượng - Bộ Khoa học và Công nghệ chính thức công nhận phòng thí nghiệm - Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường Nghệ An phù hợp theo iso/iec 17025:2017
Ngày 06/3/2020 Giám đốc Văn Phòng Công nhận Chất lượng đã ký Quyết định  số 216.2020/QĐ-VPCNCL về việc công nhận phòng thí nghiệm thuộc Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Nghệ An phù hợp theo tiêu chuẩn ISO/IEC 17025:2017.
Quản lý chặt chất thải y tế để phòng, chống dịch COVID-19
Bộ TN&MT đề nghị các tỉnh, thành phố cần chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra công tác phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải, đặc biệt là chất thải rắn sinh hoạt, chất thải y tế lây nhiễm.
Thông tư số 05/2020/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2017/TT-BTC về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau.

 Thông tư số 05/2020/TT-BTC ngày 20/01/2020 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau.

Chi đoàn Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường tỉnh Nghệ An, gắn hoạt động đoàn và phong trào thanh niên với nhiệm vụ chuyên môn và công tác phòng, chống Covid 19 trong giai đoạn mới.
Nhằm nâng cao tình thần xung kích và tiên phong của sức trẻ Đoàn thanh niên, Chi đoàn hưởng ứng lời kiêu gọi của Thủ tướng chính chủ với tinh thần “tương thân tương ái”  phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ngày 23/3/2020 Ban chấp hành  phát động phong trào ùng hộ trong toàn cơ quan theo hình thức:
Thúc đẩy hoạt động tái chế chất thải rắn
Thực tế hiện nay, tình trạng gia tăng dân số nhanh chóng cùng sự tăng trưởng các ngành Kinh tế công nghiệp, Giao thông Vận tải, Xây dựng, làng nghề, Y tế… đã làm phát sinh một lượng lớn chất thải với thành phần ngày càng phức tạp hơn.
Thông tư 25/2019/TT-BTNMT quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ
Quy định mới về công trình phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường nước thải  tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP  ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường và Thông tư số  25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường
 
<<   <  1  2  3  4  5  ...  >  >>  
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thông báo
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh