Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TỔNG HỢP CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ, NHÀ Ở ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN Dự án: Công ty Cổ phần Du lịch Hà Nội (14/04/2020 04:21 PM)

STT

Tên dự án

Địa chỉ thửa đất

Số thửa

Tờ bản đồ

 Ghi chú

Phường, xã

Huyện, thị xã, thành phố

1

Công ty CP Du lịch Hà Nội

Nghi Hòa

TX Cửa Lò

131

1

Toàn bộ dự án

2

Công ty CP Du lịch Hà Nội

Nghi Hòa

TX Cửa Lò

133

1

 

3

Công ty CP Du lịch Hà Nội

Nghi Hòa

TX Cửa Lò

138

1

 

4

Công ty CP Du lịch Hà Nội

Nghi Hòa

TX Cửa Lò

139

1

 

5

Công ty CP Du lịch Hà Nội

Nghi Hòa

TX Cửa Lò

140

1

 

6

Công ty CP Du lịch Hà Nội

Nghi Hòa

TX Cửa Lò

141

1

 

7

Công ty CP Du lịch Hà Nội

Nghi Hòa

TX Cửa Lò

142

1

 

8

Công ty CP Du lịch Hà Nội

Nghi Hòa

TX Cửa Lò

143

1

 

9

Công ty CP Du lịch Hà Nội

Nghi Hòa

TX Cửa Lò

144

1

 

10

Công ty CP Du lịch Hà Nội

Nghi Hòa

TX Cửa Lò

145

1

 

11

Công ty CP Du lịch Hà Nội

Nghi Hòa

TX Cửa Lò

146

1

 

12

Công ty CP Du lịch Hà Nội

Nghi Hòa

TX Cửa Lò

147

1

 

13

Công ty CP Du lịch Hà Nội

Nghi Hòa

TX Cửa Lò

148

1

 

14

Công ty CP Du lịch Hà Nội

Nghi Hòa

TX Cửa Lò

149

1

 

15

Công ty CP Du lịch Hà Nội

Nghi Hòa

TX Cửa Lò

150

1

 

16

Công ty CP Du lịch Hà Nội

Nghi Hòa

TX Cửa Lò

151

1

 

17

Công ty CP Du lịch Hà Nội

Nghi Hòa

TX Cửa Lò

152

1

 

18

Công ty CP Du lịch Hà Nội

Nghi Hòa

TX Cửa Lò

153

1

 

19

Công ty CP Du lịch Hà Nội

Nghi Hòa

TX Cửa Lò

154

1

 

20

Công ty CP Du lịch Hà Nội

Nghi Hòa

TX Cửa Lò

155

1

 

21

Công ty CP Du lịch Hà Nội

Nghi Hòa

TX Cửa Lò

156

1

 

22

Công ty CP Du lịch Hà Nội

Nghi Hòa

TX Cửa Lò

157

1

 

23

Công ty CP Du lịch Hà Nội

Nghi Hòa

TX Cửa Lò

158

1

 

24

Công ty CP Du lịch Hà Nội

Nghi Hòa

TX Cửa Lò

159

1

 

25

Công ty CP Du lịch Hà Nội

Nghi Hòa

TX Cửa Lò

160

1

 

26

Công ty CP Du lịch Hà Nội

Nghi Hòa

TX Cửa Lò

161

1

 

27

Công ty CP Du lịch Hà Nội

Nghi Hòa

TX Cửa Lò

162

1

 

28

Công ty CP Du lịch Hà Nội

Nghi Hòa

TX Cửa Lò

163

1

 

29

Công ty CP Du lịch Hà Nội

Nghi Hòa

TX Cửa Lò

164

1

 

30

Công ty CP Du lịch Hà Nội

Nghi Hòa

TX Cửa Lò

165

1

 

31

Công ty CP Du lịch Hà Nội

Nghi Hòa

TX Cửa Lò

166

1

 

32

Công ty CP Du lịch Hà Nội

Nghi Hòa

TX Cửa Lò

167

1

 

33

Công ty CP Du lịch Hà Nội

Nghi Hòa

TX Cửa Lò

168

1

 

34

Công ty CP Du lịch Hà Nội

Nghi Hòa

TX Cửa Lò

169

1

 

35

Công ty CP Du lịch Hà Nội

Nghi Hòa

TX Cửa Lò

170

1

 

36

Công ty CP Du lịch Hà Nội

Nghi Hòa

TX Cửa Lò

171

1

 

37

Công ty CP Du lịch Hà Nội

Nghi Hòa

TX Cửa Lò

172

1

 

38

Công ty CP Du lịch Hà Nội

Nghi Hòa

TX Cửa Lò

173

1

 

39

Công ty CP Du lịch Hà Nội

Nghi Hòa

TX Cửa Lò

174

1

 

40

Công ty CP Du lịch Hà Nội

Nghi Hòa

TX Cửa Lò

175

1

 

41

Công ty CP Du lịch Hà Nội

Nghi Hòa

TX Cửa Lò

176

1

 

42

Công ty CP Du lịch Hà Nội

Nghi Hòa

TX Cửa Lò

177

1

 

43

Công ty CP Du lịch Hà Nội

Nghi Hòa

TX Cửa Lò

178

1

 

44

Công ty CP Du lịch Hà Nội

Nghi Hòa

TX Cửa Lò

179

1

 

45

Công ty CP Du lịch Hà Nội

Nghi Hòa

TX Cửa Lò

180

1

 

46

Công ty CP Du lịch Hà Nội

Nghi Hòa

TX Cửa Lò

181

1

 

47

Công ty CP Du lịch Hà Nội

Nghi Hòa

TX Cửa Lò

182

1

 

48

Công ty CP Du lịch Hà Nội

Nghi Hòa

TX Cửa Lò

183

1

 

49

Công ty CP Du lịch Hà Nội

Nghi Hòa

TX Cửa Lò

184

1

 

50

Công ty CP Du lịch Hà Nội

Nghi Hòa

TX Cửa Lò

185

1

 

51

Công ty CP Du lịch Hà Nội

Nghi Hòa

TX Cửa Lò

186

1

 

52

Công ty CP Du lịch Hà Nội

Nghi Hòa

TX Cửa Lò

187

1

 

53

Công ty CP Du lịch Hà Nội

Nghi Hòa

TX Cửa Lò

188

1

 

54

Công ty CP Du lịch Hà Nội

Nghi Hòa

TX Cửa Lò

189

1

 

55

Công ty CP Du lịch Hà Nội

Nghi Hòa

TX Cửa Lò

190

1

 

56

Công ty CP Du lịch Hà Nội

Nghi Hòa

TX Cửa Lò

191

1

 

57

Công ty CP Du lịch Hà Nội

Nghi Hòa

TX Cửa Lò

192

1

 

58

Công ty CP Du lịch Hà Nội

Nghi Hòa

TX Cửa Lò

193

1

 

59

Công ty CP Du lịch Hà Nội

Nghi Hòa

TX Cửa Lò

194

1

 

60

Công ty CP Du lịch Hà Nội

Nghi Hòa

TX Cửa Lò

195

1

 

61

Công ty CP Du lịch Hà Nội

Nghi Hòa

TX Cửa Lò

196

1

 

62

Công ty CP Du lịch Hà Nội

Nghi Hòa

TX Cửa Lò

197

1

 

 

Tổng

 

62 thửa đất /1 tờ bản đồ

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh