Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Một số nội dung cải cách hành chính trong Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 81/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của UBND tỉnh (22/07/2019 07:16 AM)

Thi hành Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định số 81/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 về việc quy định về trình tự, thủ tục rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức trong nước đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Hiện nay, Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương, UBND tỉnh đã ban hành một số văn bản quy phạm pháp luật mới để sửa đổi, bổ sung một số nội dung của các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2013; trong đó có một số nội dung liên quan đến lĩnh vực giao đất, cho thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức; sắp xếp, xử lý, nhà, đất, tài sản công; đồng thời, đẩy mạnh công tác CCHC, trong đó có nội dung cải cách thủ tục hành chính, do đó việc rà soát, sửa đổi, bổ sung Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 81/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của UBND tỉnh để phù hợp với các quy định và loại bỏ những thủ tục, giấy tờ không cần thiết, giảm (rút ngắn) thời gian xử lý hồ sơ là cần thiết.

Một số nội dung cải cách hành chính khi sửa đổi, bổ sung Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 81/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của UBND tỉnh như sau:

- Thời gian công nhận quyền sử dụng đất (giao đất không thu tiền sử dụng đất) được giảm từ 20 ngày xuống còn 15 ngày (trong đó: giảm 05 ngày so với QĐ số 81/2014/QĐ-UBND trước đây và giảm 05 ngày so với quy định tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ);

- Thời gian xử lý hồ sơ thuê đất cho các tổ chức là 15 ngày; giảm được 05 ngày so với quy định tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ (quy định 20 ngày); bằng thời gian xử lý hồ sơ tại QĐ số 81/2014/QĐ-UBND của UBND tỉnh.

- Thời gian cấp GCN tại Sở TNMT sau khi có quyết định công nhận quyền sử dụng đất, cho thuê đất của UBND tỉnh giảm từ 25 ngày xuống còn 23 ngày (trong đó: giảm 02 ngày so với QĐ số 81/2014/QĐ-UBND và giảm 07 ngày so với quy định tại Nghị định số 01/2017/NĐ-CP của Chính phủ - Chính phủ quy định 30 ngày).

Hiện nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã trình UBND tỉnh xem xét ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về trình tự, thủ tục, rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất; đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức trong nước đang sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An được ban hành kèm theo Quyết định số 81/2014/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của UBND tỉnh.

                                                                     Nguồn: Phòng Quản lý đất đai

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh