Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án Nâng cao hiệu quả sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2017 - 2020 (18/06/2019 03:47 PM)

Ngày 27/7/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3383/QĐ-UBND phê duyệt Đề án “Nâng cao hiệu quả sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2017 - 2020”.

Trên cơ sở nhiệm vụ,  giải pháp, chương trình, đề án, dự án ưu tiên của Đề án, Sở Tài nguyên và Môi trường đã tích cực, chủ động tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đã được phân công. Cụ thể:

1. Hoàn thành việc lập Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Nghệ An, đã được Chính phủ phê duyệt tại Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 09/5/2018. Sau khi Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 cấp tỉnh được phê duyệt, Sở Tài nguyên và Môi trường đã thẩm định, trình UBND tỉnh đã phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất năm đầu của điều chỉnh quy hoạch cấp huyện đối với 21/21 đơn vị cấp huyện làm cơ sở thực hiện các nội dung quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn (đã hoàn thành trong năm 2018).

2. Hướng dẫn, chỉ đạo UBND các huyện, thành phố, thị xã triển khai thực hiện lập Kế hoạch sử dụng đất các năm 2018, 2019 trình UBND tỉnh phê duyệt, phê duyệt bổ sung và tổ chức thực hiện Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện đảm bảo quy định.

3. Trong năm 2018, UBND tỉnh ban hành chấm dứt hoạt động dự án, thu hồi GCNĐT đối với 18 dự án, trong đó 10 dự án do Đoàn kiểm tra liên ngành tham mưu (chưa được giao đất, cho thuê đất), 08 dự án thu hồi GCN.

4. Tổ chức triển khai công tác xây dựng cơ sơ dữ liệu địa chính tại 33 xã, thị trấn huyện điểm Đô Lương. Kết quả đến nay có 24/33 đơn vị cấp xã cơ bản đã hoàn thành công đoạn đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, trong đó có 06 xã đã hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận và đang thực hiện xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính. Hiện nay các xã này đã hoàn thành chuẩn hóa thông tin và đẩy dữ liệu vào phần mềm (ELIS) và chạy thử, vận hành cơ sở dữ liệu địa chính.

5. Hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để tổ chức triển khai thực hiện Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai - VILG” cho 13 huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh.

6. Tổ chức thực hiện đo đạc lập bản đồ địa chính, trích đo địa chính bằng công nghệ số tại 480/480 xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn tỉnh, đạt 100%. Đến nay có 458 xã, phường, thị trấn đã hoàn thành công đoạn đo đạc và trích đo bản đồ địa chính.

7. Công tác kê khai đăng ký, lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận: Có 187/480 đơn vị cấp xã đã hoàn thành công tác cấp giấy chứng nhận, lập đầy đủ hồ sơ địa chính, giao nộp tại các cấp để đưa vào sử dụng (đạt 39%); Có 161/480 đơn vị cấp xã đang tiến hành lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận (chiếm 34%); Có 22/480 đơn vị cấp xã chưa hoàn thành công tác cấp Giấy chứng nhận do chưa hoàn thành đo đạc (chiếm 4%); Còn lại 110/480 đơn vị cấp xã do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư để thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận (chiếm 23%).

8. Công tác chỉnh lý, đo đạc lại bản đồ địa chính: Ngoài 33 xã, thị trấn thuộc huyện Đô Lương đang thực hiện theo Thiết kế Kỹ thuật - Dự toán đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính; đến nay trên địa bàn tỉnh đã thực hiện tại 16 xã, thị trấn.

9. Về rà soát đất đai của các công ty nông lâm nghiệp đến nay, Sở Tài nguyên và Môi trường đã chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND cấp huyện hoàn thành, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt phương án sử dụng đất cho 11/11 công ty nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 30-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 118/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Trong đó, tổ chức đo đạc bản đồ địa chính và trình UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi 11.359,37 ha đất của các công ty nông lâm nghiệp để bàn giao cho UBND cấp huyện tổ chức giao đất cho nhân dân sử dụng. Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có hướng dẫn, chỉ đạo cụ thể việc quản lý, sử dụng đối với quỹ đất thu hồi từ các công ty nông lâm nghiệp, yêu cầu UBND các huyện tập trung mọi nguồn lực để tổ chức thực hiện.

Để thực hiện tốt việc nâng cao hiệu quả sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, các sở, ngành và địa phương cần bám sát nội dung nhiệm vụ được phân công tại Đề án và Quyết định số 3383/QĐ-UBND ngày 27/7/2017 của UBND tỉnh để thực hiện; chấp hành nghiêm chế độ báo cáo kết quả, tiến độ thực hiện nhiệm vụ được phân công gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31/5 và 30/11 hàng năm để tổng hợp báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

 

                                                    Nguồn: Phòng Quản lý đất đai

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thông báo
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh