Skip portletPortlet Menu
Liên kết Website
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Một số vướng mắc trong quá trình thực hiện giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư trúng đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất (12/08/2019 07:58 AM)

Thực hiện Luật Đấu thầu năm 2013 và Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã thực hiện 01 dự án đấu thầu có sử dụng đất.

Theo kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất tại Quyết định số 4680/QĐ-UBND ngày 22/10/2018 của UBND tỉnh chỉ nêu: Tên danh mục dự án đầu tư có sử dụng đất, nhà đầu tư trúng thầu, tổng vốn đầu tư thực hiện dự án, giá trị nộp thêm vào ngân sách nhà nước,... nhưng không nêu tiền sử dụng đất, thuê thuê đất nộp bao nhiêu. Do đó, trong quá trình xử lý hồ sơ giao, thuê đất cho nhà đầu tư trúng thầu còn có một số vướng mắc:

Luật Đất đai năm 2013 không quy định về đấu thầu dự án có sử dụng đất nên không quy định về trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với nhà đầu tư được lựa chọn thông qua đấu thầu thực hiện dự án có sử dụng đất. Tuy nhiên, pháp luật về đấu thầu, đầu tư quy định việc lựa chọn nhà đầu tư thông qua việc đấu thầu dự án đầu tư có sử dụng đất, trong đó quy định nhà đầu tư phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai (theo chính sách và giá đất tại thời điểm bàn giao đất đã giải phóng mặt bằng tại thực địa).

Theo quy định tại Điều 108 Luật Đất đai năm 2013 thì thời điểm tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là thời điểm Nhà nước quyết định giao đất, cho thuê đất; căn cứ tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất là diện tích đất được giao, cho thuê, giá đất và thời hạn thuê đất đối với trường hợp thuê đất. Như vậy, đối với trường hợp lựa chọn nhà đầu tư theo hình thức đấu thầu dự án sử dụng đất mà UBND cấp có thẩm quyền không ban hành quyết định giao đất, cho thuê đất cho nhà đầu tư thì không có căn cứ để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, xác định thời hạn sử dụng đất, ký Hợp đồng thuê đất đối với trường hợp thuê đất cũng như cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Ngày 17/10/2018, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 5678/BTNMT-TCQLĐĐ về việc hướng dẫn thủ tục giao đất thực hiện dự án thông qua đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trả lời UBND tỉnh Hải Dương, trong đó nêu: “... Để giải quyết vướng mắc nêu tại Công văn số 2563/UBND-VP của Quý Ủy ban và thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 8333/VPCP-NN, Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn đối với trường hợp đã thực hiện lựa chọn nhà đầu tư theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu thì việc giao đất, cho thuê đất áp dụng theo trình tự, thủ tục giao đất, cho thuê đất quy định tại Khoản 3 Điều 68 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai”.

Khoản 3 Điều 68 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về trình tự thủ tục giao đất, cho thuê đất đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Như vậy, theo ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 5678/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 17/10/2018 thì việc giao đất, cho thuê đất đối với các dự án đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư có sử dụng đất là giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Vì vậy, để giải quyết vướng mắc và phù hợp quy định liên quan đến các dự án có sử dụng đất tại Luật Đất đai, Luật Đấu thầu và Luật Đầu tư, trong thời gian tới đề nghị sửa đổi Luật Đất đai theo hướng bổ sung quy định về các hình thức thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất vào Điều 118 Luật Đất đai. Cụ thể: Ngoài hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất quy định tại Khoản 1 Điều này, nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư còn được giao đất, cho thuê đất thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất qua lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về đấu thầu hoặc được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, chấp thuận chủ trương đầu tư theo pháp luật đầu tư.


  
                                                               Nguồn: Phòng Quản lý đất đai

 

 |  Đầu trang
 
<<   <  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  ...  >  >>
 
 
 
 
Skip portletPortlet Menu
Thông báo
 
Skip portletPortlet Menu
Thư viện ảnh