6. Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước bỏ vốn đầu tư và trực tiếp tham gia quản lý các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An)


(1) Trình tự thực hiện:

Bước 1. Nhà đầu tư nộp hồ sơ theo quy định tại Bộ phận một cửa liên thông tỉnh - Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Nghệ An, tầng 3 Tòa nhà HĐND-UBND tỉnh, số 3 Trường Thi, Thành phố Vinh, Nghệ An.

- Thời gian tiếp nhận: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần, buổi sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 (giờ mùa hè), từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ (giờ mùa đông), buổi chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ (trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định).

Trong cùng ngày, Bộ phận một cửa liên thông tỉnh có trách nhiệm chuyển hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường;

Bước 2. UBND tỉnh ban hành quyết định chuyển mục đích sử dụng đất:

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ:

Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thẩm định, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất theo thẩm quyền;

- Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Văn bản đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh xem xét, ký Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất cho Nhà đầu tư để thực hiện dự án.

Bước 3. Thực hiện Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

- Đối với trường hợp thuê đất nộp tiền hàng năm:

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản xác định đơn giá thuê đất của cơ quan Thuế; Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm ký Hợp đồng thuê đất và chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh để thực hiện việc đăng ký đất đai và in, viết Giấy chứng nhận.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển đến, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh hoàn thành việc đăng ký đất đai và in, viết giấy chứng nhận chuyển cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh chuyển đến, Sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy chứng nhận.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày ký Giấy chứng nhận, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND cấp huyện, cấp xã nơi có đất, các đơn vị và cá nhân có liên quan tổ chức giao đất tại hiện trường và trao Giấy chứng nhận cho người được cấp; chuyển toàn bộ hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai và hồ sơ địa chính theo quy định.

- Đối với trường hợp giao đất có thu tiền sử dụng hoặc tiền thuê đất một lần cho cả thời hạn thuê:

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được Văn bản xác định đơn giá thuê đất của cơ quan Thuế, Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm ký Hợp đồng thuê đất và chuyển thông tin địa chính đến cơ quan Thuế để xác định nghĩa vụ tài chính.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông tin địa chính do Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển đến, cơ quan Thuế có trách nhiệm xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai và Thông báo cho tổ chức, cá nhân biết để thực hiện. Sau khi nhận được Thông báo của cơ quan Thuế, tổ chức, cá nhân được thuê đất có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được chứng từ nộp tiền thuê đất của tổ chức, cá nhân, Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh để thực hiện đăng ký đất đai và in, viết giấy chứng nhận.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ do Sở Tài nguyên và Môi trường chuyển đến, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh hoàn thành việc đăng ký đất đai và in, viết giấy chứng nhận chuyển cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Giấy chứng nhận do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh chuyển đến, Sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy chứng nhận

Trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày ký Giấy chứng nhận, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND cấp huyện, cấp xã nơi có đất, các đơn vị và cá nhân có liên quan tổ chức giao đất tại hiện trường và trao Giấy chứng nhận cho người được cấp; chuyển toàn bộ hồ sơ cho Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất tỉnh cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai và hồ sơ địa chính theo quy định.

(2). Cách thức thực hiện:Trực tiếp nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa liên thông tỉnh - Trung tâm Xúc tiến và Hỗ trợ đầu tư tỉnh Nghệ An, tầng 3 tòa nhà HĐND-UBND tỉnh, số 3 Trường Thi, Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

(3). Thành phần, số lượng hồ sơ:

3.1) Thành phần hồ sơ, gồm:

a) Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất (mẫu số 01 Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT); Đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

b) Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

c) Bản sao giấy chứng nhận đầu tư hoặc Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền;

d) Giấy xác nhận ký quỹ kèm Hóa đơn nộp tiền ký quỹ;

đ) Trích lục bản đồ địa chính thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất theo quy định;

e) Bản vẽ mặt bằng chi tiết xây dựng của dự án được cấp thẩm quyền phê duyệt, kèm theo quyết định và Biên bản cắm mốc tại thực địa (nếu có).

3.2) Số lượng hồ sơ: 01 bộ

(4). Thời hạn giải quyết: 38 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (không kể thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính).

(5). Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Các tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, tổ chức nước ngoài có chức năng ngoại giao.

(6). Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An;

- Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An;

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã có liên quan.

 (7). Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất;

- Biên bản giao đất trên thực địa;

- Hợp đồng cho thuê đất (đối với hình thức thuê đất);

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

(8). Phí, Lệ phí:

- Phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất:  1.600.000 đồng.

- Lệ phí cấp Giấy chứng nhận:

+ Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 80.000 đồng;

+ Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở hoặc tài sản khác gắn liền với đất: 320.000 đồng;

+ Cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà hoặc quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất: 400.000 đồng;

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất: 500.000 đồng.

(9). Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn xin phép chuyển mục đích sử dụng đất (theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT).

- Đơn đăng ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Mẫu số 04a/ĐKban hành kèm theo Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường).

(10). Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

(11). Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đất đai;

- Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

- Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

- Nghị quyết số 47/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An quy định phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai; lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

- Quyết định số 66/2016/QĐ-UBND ngày 09/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An quy định về một số nội dung về ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An;

- Quyết định số 72/2017/QĐ-UBND ngày 28/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An quy định trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An.


 


Biểu mẫu kèm theo: