12.Xác nhận hoàn thành từng phần Phương án cải tạo, phục hồi môi trường, Phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản


Thời hạn giải quyết

 Trong thời hạn 25 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản.

           

Cách thức, địa điểm thực hiện

Nộp văn bản trực tiếp hoặc gửi văn bản qua đường bưu điện đến bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả,  Sở Tài nguyên và Môi trường (Số 31, đường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An).

           

Phí, lệ phí (nếu có)

Không

Căn cứ pháp lý

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2014

- Luật Khoáng sản  năm 2010

- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

- Thông tư số 38/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về cải tạo, phục hồi môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản.


Biểu mẫu kèm theo: