1.Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường


Thời hạn giải quyết

- Thời hạn chuyển hồ sơ: 01 ngày làm việc kể từ thời điểm tiếp nhận hồ sơ.

- Thời hạn kiểm tra, trả lời về tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ.

- Thời hạn thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

- Thời hạn chỉnh sửa báo cáo đánh giá tác động môi trường: 10 ngày làm việc kể từ ngày họp Hội đồng thẩm định.

- Thời hạn đề nghị phê duyệt: 04 ngày làm việc kể từ ngày Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được hồ sơ đề nghị phê duyệt đã được bổ sung, chỉnh sửa đầy đủ theo Kết luận của Hội đồng thẩm định.

- Thời hạn phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường: 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị phê duyệt của Sở Tài nguyên và Môi trường.

- Thời hạn trả kết quả: 01 ngày làm việc.

Cách thức, địa điểm thực hiện

- Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ qua đường bưu điện đến Bộ phận Một cửa liên thông tỉnh (Tầng 3, UBND tỉnh Nghệ An, số 03, đường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An) hoặc  bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả, Sở Tài nguyên và Môi trường (Số 31, đường Quang Trung, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An);

- Nộp hồ sơ trực tuyến qua website: http://dichvucong.nghean.gov.vn          

Phí, lệ phí (nếu có)

Tùy theo dự án đầu tư thực hiện theo Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016  của HĐND tỉnh Nghệ An quy định về phí thẩm định báo cáo đánh  giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết, phương án cải tạo phục hồi môi trường và phương án cải tạo phục môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Nghệ An. 

Căn cứ pháp lý

- Luật Bảo vệ môi trường năm 2014

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Nghị định số 136/2018/NĐ-CP ngày 05/10/2018 sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường.

 - Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29/5/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

- Nghị quyết số 42/2016/NQ-HĐND ngày 16/12/2016  của HĐND tỉnh Nghệ An quy định về phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết, phương án cải tạo phục hồi môi trường và phương án cải tạo phục môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

- Quyết định số 72/2017/QĐ-UBND ngày 28/11/2017 của UBND tỉnh ban hành quy định về trình tự và thủ tục thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An.


Biểu mẫu kèm theo: