Thuộc tính văn bản:
Văn bản: QUYÉT ĐỊNH Ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
Số/Ký hiệu: 50 /2019/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 20/12/2019
Người ký: Hoàng Nghĩa Hiếu
Trích yếu: QUYÉT ĐỊNH Ban hành bảng giá đất trên địa bàn huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An giai đoạn từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2024
Nội dung:

Tài liệu đính kèm: