Thuộc tính văn bản:
Văn bản: Hướng dẫn lập Trích lục bản đồ địa chính; Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính; Trích đo địa chính
Số/Ký hiệu: 1772/HD-STNMT
Ngày ban hành: 20/04/2020
Người ký: Võ Văn Ngọc
Trích yếu: Hướng dẫn lập Trích lục bản đồ địa chính; Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính; Trích đo địa chính
Nội dung:

Tài liệu đính kèm: