Thuộc tính văn bản:
Văn bản: Thông tư số 05/2020/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài ng
Số/Ký hiệu: 05/2020/TT-BTC
Ngày ban hành: 20/01/2020
Người ký: Trần Xuân Hà
Trích yếu: Thông tư số 05/2020/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 44/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính quy định về khung giá tính thuế tài nguyên đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau.
Nội dung:

Tài liệu đính kèm: